Hopp til innhold

Kontinuitetskogbruk, kontushogst for enkelthets skyld, er i vinden som aldri før. De største og mest ukritiske tilhengerne av denne hogstformen, hevder ofte at dette er en type hogst skogeierandelslagene og andre aktører fraråder eller ikke har kompetanse til å gjennomføre. Om dette faktisk stemmer for skogbrukets mange aktører vet vi ikke, men for Glommen Mjøsen Skog sin del har denne typen hogst vært en del av tilbudet i lang tid.

Imidlertid er ikke kontushogst særlig utbredt hos oss. Årsaken til det er nok sammensatt, men når valget av hogstform og skogforvaltning skal tas, må det i hovedsak funderes på skogens egnethet for kontushogst vurdert opp mot konvensjonell flatehogst, samt skogeiers krav til økonomi. Det meste av skogen i vårt område er forvaltet etter bestandsskogprinsippet i lang tid.

Den er ofte enetasjet og har en stabilitet som gjør den sårbar for klimapåvirkning, særlig vind, om man hogger etter kontusprinsippet. Når da det økonomiske resultatet både på bestandsnivå og eiendomsnivå normalt aldri blir bedre enn ved en ordinær sluttavvirkning, blir valget oftest ordinær sluttavvirkning.

Vi skal heller ikke se bort fra at det beskjedne omfanget av kontushogst delvis kan skyldes manglende kompetanse om denne høstformen hos oss. Virvaret av navn for å beskrive denne skogbehandlingen, som plukkhogst, bledningshogst, selektiv hogst, lukket hogst og kontinuitetsskogbruk, viser at vi antakelig har behov for en bedre definering av innholdet.

Sverrei.jpgFagsjef Sverre Holm. Foto: Kristina Skamsar

Det finnes flere mer eller mindre skolerte skogbrukere som uttaler seg i ganske skråsikre ordelag om kontushogst, men de færreste har særlig erfaring med denne hogstføringen eller vitenskapelig belegg for sine uttalelser. Mange som påstår å ha erfaring med kontushogst, dokumenterer gjennom det utsagnet at de ikke er klar over at kontushogst ikke er det samme som tidligere tiders katastrofale plukkhogster. Kontushogst har nemlig også som formål å ivareta en fortsatt god utnyttelse av skogsmarka sin produksjonsevne. Det klarte ikke tidligere tiders plukkhogst.

Vi er i dag ikke kjent med at det finnes eksempler på skogområder hvor det er utført mer enn to hogstinngrep i skogen etter kontinuitetsskogbrukets prinsipper. Da kan man vanskelig påberope seg å ha særlig erfaring med hogstformen.

For å være sikre på at våre skogbruksledere har tilstrekkelig kompetanse om kontushogst, starter derfor Glommen Mjøsen Skog nå en omfattende etterutdanning innen dette temaet, ledet av NMBU og i samarbeide med NIBIO, Sødra og LUKE.

Glommen Mjøsen Skog sin hovedoppgave er å bidra til å skape størst mulig verdier på våre medlemmers eiendommer. Hva som oppfattes som de viktigste verdiene defineres av skogeieren selv. Hvis vi mener at kontushogst er det beste både for skogen og skogeieren, innenfor rammen av de lover og sertifiseringsordninger vi må forholde oss til, vil vi selvsagt anbefale kontushogst.