Hopp til innhold

TEKST: MARKEDSSJEF HÅKON BAKKEN I GLOMMEN MJØSEN SKOG

Mange industrier lever naturlig nok i et krevede marked om dagen. Nervøsiteten med tanke på både salgsvolum og prisutvikling er påtagelig i det korte bildet. Hvordan markedsutviklingen blir utover i andre halvår er like usikkert. Til tross for dette har de fleste tømmerforbrukende industrier en mer gunstig markedssituasjon enn mange andre næringer.

For trelastprodusentene er innenlandsmarkedet preget av god etterspørsel mens eksportmarkedet oppleves som sterkt fallende. Siden vår valuta nå er svak er det minimal konkurranse fra andre land inn i det norske markedet. Tilsvarende har norske produsenter gode valutabetingelser ved eksport, men som hjelper lite hvis volumetterspørselen ikke er til stede. Til tross for redusert avsetning av sagtømmer er situasjonen bedre enn vi fryktet for noen uker siden.

Treforedlingsindustrien går mer som normalt bortsett fra segmentet grafisk trykkpapir. Utfordringen innen massevirkeavsetning er i hovedsak store lagre i hele Skandinavia ved inngangen til dette året som skaper en krevende logistikk. Det må gå tog ut fra terminalene før det er plass til å fylle etter med volum fra skog. I løpet av juli ser vi for oss at volumbalansen er normal også for massevirke med de forutsetninger vi kjenner nå.

Skogentreprenørene er en viktig ressurs for oss, også indirekte for industrien. Vi gjør det vi kan for å sysselsette maskinene på egnet hogst innenfor tømmeravsetningens rammer.