Hopp til innhold

Overskjønnet ble avholdt i oktober 2022 og Eidsivating lagmannsrett avsa overskjønn 5. desember.

Et vesentlig poeng i saken, var hvilken kapitaliseringsrente som skulle brukes. Høyesterett har fulgt en fast praksis med å la ekspropriasjonsrenten følge renten i personskadesaker. Personskaderenten har til nå vært fastsatt ved domstolspraksis mens den fra 1. oktober 2022 har blitt fastsatt til 2,5 % (realrente) ved forskrift. Ved erstatningsfastsettelse ved riksveg 3 burde det derfor være opplagt at man fulgte den generelle realrenteutviklingen og den nye personskaderenten.

Dette er det første overskjønnet som behandler rentespørsmålet grundig etter at det lave realrentenivået har satt seg, og personskaderenten er senket vesentlig.

Lagmannsretten skriver at de ikke anser det omstridt at skogbrukets interne avkastningskrav ligger rundt 2,5 %. Etter en konkret vurdering av grunneiers situasjon, har lagmannsrettens flertall falt ned på 3,0 % rente. Et av argumentene for dette er at grunneieren blant annet kan bruke erstatningen til å nedbetale gjeld. Dette er i seg selv et litt pussig argument når realrenten ved nedbetaling av gjeld gir lavere forrentning enn 2,5 %. Lagmannsrettens mindretall har valgt en rente på 2,5 %.

Dette er det første overskjønnet som behandler rentespørsmålet grundig etter at det lave realrentenivået har satt seg, og personskaderenten er senket vesentlig. Lagmannsretten kom til at utgangspunktet for rentefastsettelsen skal være 2,5 %, selv om man i denne konkrete saken har falt ned på en marginalt høyere rente. Etter Glommen Mjøsens oppfatning vil overskjønnet ha stor betydning for senere ekspropriasjonspraksis.

Overskjønnet er ennå ikke rettskraftig.