Hopp til innhold
Administrerende direktør Gudmund Nordtun roser alle ansatte for å bidra i det omfattende utviklingsarbeidet. Foto: Hans Haug

Scoren er forbedret to hakk for kvalitetsarbeidet og ett hakk for miljøarbeidet med etterlevelse av PEFC Skogstandard.

– Tiltaksområdene som revisor pekte på i fjor var i stor grad sammenfallende med temaer vi selv hadde satt på dagsordenen gjennom utviklingsprogrammet Løft26. Tilsvarende kjenner vi oss godt igjen i år: Vi har lykkes med betydelige endringer, og alle ansatte fortjener ros for å ha medvirket til utviklingen, sier Nordtun.

Det Norske Veritas (DNV) kontrollerer årlig at Glommen Mjøsen Skog følger ISO-standarder for kvalitet og miljø og Norsk PEFC Skogstandard.

Internkommunikasjon og PEFC

Innenfor ISO-standardene og kvalitet handlet det i år særlig om internkommunikasjon, med vekt på blant annet dokumentasjon og målstyring. Her er scoren 4, opp to hakk.

Det andre fokusområdet var etterlevelse av Norsk PEFC Skogstandard. Her er scoren 3, opp ett hakk. Skalaen går fra 1 til 5.

Antall avvik er nær halvert. Innen miljøarbeidet er det blant annet kantsoner mot bekk og rapportering/dokumentasjon av sporskader og livsløpstrær som trenger særskilt oppmerksomhet.

– Vi er på rett vei og det gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Det tar tid å forankre alle endringer helt ut, sier Nordtun.

Omfattende forbedring på kort tid

På grunn av praktiske forhold hos DNV har det denne gangen gått kun sju måneder mellom de to revisjonene. Forbedringen er dermed gjennomført på svært kort tid.

Revisor la også vekt på den begrensede tidsrammen i sluttmøtet etter revisjonen, og uttalte at det er en omfattende forbedring og formidabel jobb som er påbegynt. Han trakk også fram som positivt at en så stor organisasjon har greid å få med alle nivåer i virksomheten på endring i løpet av en så kort periode.

I revisjonsrapporten trekker han blant annet fram følgende:

Endringsprosessene er svært godt forankret i øverste ledelse, og følges tett opp. Alle involverte under revisjonen har uttalt seg positivt til arbeidet som er igangsatt, og ser nytten og nødvendigheten av dette.

Kontinuerlig utvikling

Glommen Mjøsen Skog satte før forrige revisjon i gang et omfattende utviklingsprosjekt, kalt Løft26, som skal pågå fram til 2026.

– Disse prosessene er godt i gang, og begynner å få effekt. Samtidig er vi opptatt av at utvikling hos oss ikke skal være prosjektbasert i betydningen rykk og napp. I stedet vil vi utvikle en solid kultur for kontinuerlig utviklingsarbeid. Slik skal vi hele tida bli bedre på å drive bærekraftig skogbruk og skape verdier for andelseierne våre, sier Nordtun.

Fakta om revisjon og sertifisering

Gjennom sertifiseringsordningen for skog i Norge, blir Glommen Mjøsen Skog årlig kontrollert av ekstern revisor. Glommen Mjøsen Skog bruker Det Norske Veritas (DNV) til å kontrollere at selskapet følger Norsk PEFC Skogstandard og ISO-standarder for kvalitet og miljø. De to ISO-standardene som Glommen Mjøsen Skog kontrolleres etter er ISO9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø).

Sertifiseringsordningen sikrer at norsk skogbruk drives på en bærekraftig måte. I praksis er alt norsk skogbruk og tømmer sertifisert gjennom Norsk PEFC Skogstandard. Standarden er nylig gjennomgått og forsterket, etter et historisk bredt samarbeid. Her deltok blant annet seks sentrale organisasjoner fra miljø-, natur- og friluftssiden. Den nye standarden trådte i kraft 1. mars 2023.