Hopp til innhold

Selv om slipmarkedet i nuet er overmettet vil en balanse i markedet trolig være bedre i 2021. Ubalansen vi har opplevd hittil i 2020 med for lav avsetning av massevirke og etter forholdene grei etterspørsel av sagtømmer er krevende for oss alle.

De ti siste års utvikling for treforedlingsprodukter er preget av veksling i hva som etterspørres. Grafisk trykkpapir har en stadig fallende etterspørsel med 5-10% reduksjon pr år. Svensk trykkpapirindustri har redusert sitt råvarebehov med 4,5 millioner kubikkmeter massevirke og flis de ti siste år. Samtidig har økt produksjon av emballasjemateriale, forbrukspapir og halvfabrikatet cellulose gitt positiv etterspørsel av skogsråvare med 6 millioner kubikkmeter.

Av de tre store treforedlingsfabrikkene i Norge produserer Norske Skog sine anlegg avis- og magasinpapir, mens Borregaard produserer cellulose og en mengde produkter basert på lignin. Borregaard har en spesialisering i sin produksjon med et bredt varesegment for å møte markedsendringer.

De nyetablerte industrikapasitetene i Sverige er ennå ikke oppe på full produksjon. Det tar tid å «finjustere» store kompliserte produksjonsanlegg. Vi vil dessuten få økt produksjonskapasitet innen nordisk treforedling, men kapasiteten innen trykkpapir isolert vil fortsette å falle på grunn av sviktende marked.

Økende etterspørsel av emballasje og forbrukspapir gjør investeringer i produksjonsanlegg attraktive, dessuten forventes et bredere anvendelsesområde for trefiber som framtidig forskning og markedsmuligheter vil definere.