Hopp til innhold

Lagrene av massevirke har minket jevnt dette året. Det har resultert i solid etterspørsel fra treforedlingsindustrien med tilhørende prisoppgang.

Årsakene er mange, men de solide sagtømmerprisene, som har resultert i avvirkning med rekordhøy sagtømmerandel, er én viktig faktor, i tillegg til importstopp av massevirke fra Russland.

Markedet for returpapir har også vært krevende, fordi prisen er høy og volum er vanskelig å få tak i, noe som har ført til at fiberråvaren i større grad må hentes direkte fra skog.

Nå er tynning lønnsomt

I praksis har alle produkter fra treforedlingsindustrien (massevirkeforbrukende industri) hatt en positiv utvikling hittil i år. Til og med grafisk trykkpapir som avis- og magasinpapir har hatt en betydelig opptur. Halvfabrikatet cellulosemasse omsettes for rekordpriser.

Prisnivået på massevirke gir godt grunnlag for tynning og slutthogst av skog med høy massevirkeandel.

Sagtømmer og renteoppgang
Så hvordan står det til innen sagtømmersegmentet? Trelastmarkedet er  nervøst, med store lagre hos industrien, spesielt innenlands. Mye tyder på avventende byggeaktivitet, ikke minst på grunn av usikkerhet rundt hva varslede økte rentenivåer sammen med generelt høye priser på de fleste varer vil medføre.

Hvis ikke etterspørsel av trelast bedrer seg, har flere sagbruk signalisert fare for redusert produksjon utover høsten. Det gjelder i første rekke sagbruk som er rettet mot det skandinaviske markedet. Sagtømmerpriser er i gjennomsnitt korrigert litt ned nå i inngangen av august, men betraktes fortsatt som høy.