Hopp til innhold

AV: MARKEDSSJEF Håkon Bakken

Året som er i ferd med å ebbe ut har vært en øvelse i mangel på forutsigbarhet. Et gryende positivt trelastmarked ved årets start ble raskt offer for dommedagsprofetier når pandemien slo til i mars.

 Mange sagbruk forventet kollaps i markedet og la til grunn pessimistiske prognoser. Samtidig ble treforedlingsindustrien redd for mangel på råvare når sagbrukene skulle redusere sin leveranse av celluloseflis.

Med dette bildet for øyet ble fokuset å avvirke massevirkerike bestand. I slutten av april ble bildet snudd på hodet. Etterspørsel av trelast pekte opp og grafisk trykkpapir ned. Sannheten fra slutten av mars var i slutten av april vekslet ut med en motsatt sannhet.

Sannheter i skogbruket har en tendens til ikke å vare evig, men denne kommer høyt opp på skalaen over raske trendskifter.

Sagtømmerprisene

Vi går mot et årsskifte med kamp om sagtømmeret. Så vel norske som svenske sagbruk ønsker å fylle opp tomtene sine med råvare. Prisene går opp med noen tikroninger på nyåret for både gran og furu. Hvor mye vet vi ikke ennå.

Rotnetto

Massevirke er det nok av og avsetning er viktig. Prisen går dessverre i feil retning, slik det ofte gjør når tilbudet er større enn etterspørselen. Det viktige for oss er å sikre avsetning i tråd med leveransene av sagtømmer. Dette er i ferd med å løses. Uansett vil rotnetto for sluttavvirkning på nyåret være på dagens nivå, minst, trolig bedre.

Utleggsandel

Det store prisspennet mellom sagtømmer og massevirke gir oss sterkt søkelys på utleggsandel. Beskjeden vi nå har gitt våre samarbeidende entreprenører er at den såkalte tvilsstokken nå skal legges i haugen for sagtømmer. Erfaringsbaserte kalkyler gir skogeier høyest rotnetto med en utleggsandel på 5-7% utpå nyåret for den gjennomsnittlige skogen. Det bidrar også til flere måloppnåelser. Det blir mer sagtømmer som sagbrukene trenger, og det reduserer massevirkevolum som er vanskelig å selge.