Hopp til innhold

Morselskapet Glommen Mjøsen Skog SA, hadde i 2021 en omsetning på 2,37 milliarder kroner. Resultat før skatt ble 392 millioner kroner. Driftsresultatet ble 23 millioner kroner. Finansresultatet ble 369 millioner kroner, primært drevet av utbytte fra Moelven Industrier ASA.

– Samvirket vårt har en sterk og stabil posisjon i markedet. Kjernevirksomheten rundt tømmeromsetning og andre skogtjenester går bra, og det er lagt ned en stor innsats i det å skape økonomiske resultater for våre andelseiere, sier styreleder Heidi Hemstad i Glommen Mjøsen Skog.

Foreslår 98 millioner utbetalt 

Glommen Mjøsen Skog SA er eid av nesten 7100 skogeiere. Avkastningen på andelskapitalen og tilleggskapitalen foreslås til 4,74 prosent, som er det maksimale som er mulig å gi i henhold til samvirkeloven. 

Videre er det styrets forslag til årsmøtet å sette av 333 millioner kroner til etterbetalingsfond for utbytte på samhandel. Styret innstiller overfor årsmøtet på en etterbetaling på 98 millioner for samhandel i 2021 og 10 millioner kroner utbetalt i avkastning på andelskapital. 

– Vi setter til side hele 88 prosent av årets overskudd til framtidig utbetaling til eierne. Det skal lønne seg å være andelseier i Glommen Mjøsen Skog, sier Hemstad.

Forutsatt vedtak i årsmøtet kan andelseiere som har omsatt tømmer gjennom Glommen Mjøsen Skog i fjor dermed se fram til en etterbetaling på kr 35,- pr kubikkmeter på omsatt volum i 2021.  Utbetalingen er planlagt å skje i juni, og er betinget av årsmøtets endelige vedtak. 

Øker effektiviseringen og digitaliseringen

– Vi er glade for å slå fast at det har vært stor aktivitet og verdiskaping i skogen, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

– Gjennom iherdig innsats har vi tatt oss gjennom en tid som har vært krevende for mange. Det er gledelig å kunne dele 88 prosent av overskuddet med eierne og samtidig ha mulighet til å gjøre kloke investeringer for framtiden og videreutvikle våre tjenester som kommer skogeieren til gode, sier Nordtun. 

– I løpet av 2022 kommer vi til å ta solide steg innen digitalisering i verdikjeden for bedre dataflyt og økt presisjon overfor skogeier. Økt kompetanse, opplæring og dokumentering er også satsingsområder for økt effektivisering og kvalitet, sier Nordtun. 

Historisk godt fjorår for Moelven Industrier ASA

Glommen Mjøsen Skog er majoritetseier i Moelven Industrier ASA. Årsresultatet i konsernet Glommen Mjøsen Skog inkluderer derfor Moelven Industrier ASA.

Totalomsetningen for konsernet ble 16,64 milliarder kroner. Samlet resultat for konsernet før skatt ble på 3,03 milliarder kroner i fjor. Det er en økning fra 672 millioner kroner fra 2020.

Moelven kan se tilbake på et rekordår som skriver seg inn i selskapets historiebøker:

–  Vi gratulerer Moelven med et knallsterkt resultat og svært god innsats i året som var. Ingen kan forvente å se dette resultatet igjen med det første. Dette gir en unik mulighet til å videreutvikle en framtidsrettet industrivirksomhet som kan sikre lønnsom avsetning av tømmer fremover, sier Hemstad.

Tømmerrekord 

Glommen Mjøsen Skog omsatte sammen med datterselskapet Glommen Skog AS totalt 3,68 millioner kubikkmeter tømmer i fjor. Det er en volumøkning på ni prosent fra 2020 og ny rekord.

– 2021 ble året «alle» skulle pusse opp, bygge platting eller kjøpe seg hytte. Det har ført til høy etterspørsel av trelast, forteller Nordtun.

– Normalt ville en slik trelastkonjunktur vi opplevde i fjor utløst kamp om sagtømmeret med tilhørende prisøkning. Prisene på sagtømmer økte bra i fjor, men nådde aldri astronomiske dimensjoner, fordi det hele tiden var mye tømmer i markedet. Nå er det varslet ytterlige økning på trelastprisene i vår, det akter vi å møte med krav om ytterlige økte priser for vår råvare, sier Nordtun.

Ungdom reddet vårplantinga

Et viktig oppdrag for skogeierne er å få opp igjen ny skog etter hogst, men plantesesongen 2021 tegnet til å bli krevende da de utenlandske plantørene ikke kom inn i landet på grunn av koronarestriksjoner.

– Vi valgte da en strategi hvor vi gikk bredt ut og søkte etter lokal arbeidskraft. Responsen var overveldende og vi ansatte hele 270 personer som skogplantører, i all hovedsak ungdom, forteller Nordtun.

– Denne store nyrekrutteringen krevde betydelig oppfølging, men resultatet ble at skogplantingen ble reddet. Sammen med skogeiere som valgte å plante selv, fikk vi totalt 13,9 millioner planter i jorda i fjor, sier Nordtun. 

– Vi håper dette gjør at flere ungdom blir interessert i å velge en grønn utdanning og en karriere i skognæringen. Vi har et stort behov for folk med skogkompetanse i framtiden, sier Nordtun.

Mot et grønnere samfunn

Glommen Mjøsen Skog presenterer for 2021 selskapets første bærekraftsrapport.

– Formålet med rapporten er å gi en helhetlig oppsummering av virksomhetens aktiviteter, våre påvirkninger på bærekraftig utvikling og vårt arbeid med å bli et mer bærekraftig selskap. Vi har nådd nok en viktig milepæl for skogsamvirke, sier styreleder Hemstad.

– Man blir ikke en bærekraftig virksomhet bare fordi man jobber med en fornybar ressurs. 
Glommen Mjøsen Skog har startet arbeidet med klimaregnskap hvor vi tallfester både CO2-binding og utslipp som følge av vår virksomhet, og har en målsetting om å redusere våre utslipp, sier adm.dir. Nordtun.

Han poengterer at en aktiv og bærekraftig forvaltning av de fornybare ressursene i skogen er en viktig brikke for å bli et mer grønt samfunn:

– Vi merker at skogeierne ønsker å utnytte ressursene i egen skog og vi merker at samfunnet etterspør en fornybar råvare. Vi mener dette illustrerer det grønne skiftet i praksis, sier Nordtun.

Rekord i antall skogbruksplaner

Glommen Mjøsen Skog er Norges største på skogbruksplanlegging. Til sammen ble det levert 1287 skogbruksplaner på 1,8 millioner dekar målt i produktivt skogareal. Dette er ny rekord når det gjelder antall leverte skogbruksplaner i løpet av ett år.

– Digitale skogbruksplaner vil gi mer presise beslutninger. Det blir viktig å ha gode data i framtidig skogforvaltning, spesielt i et bærekraftsperspektiv, sier avdelingsleder for Areal og Ressurser Geir Korsvold.

– Vi merker også stor interesse for frivillig vern blant skogeierne, men mangel på offentlige bevilgninger begrenser områder som er vernet, sier Korsvold. 

Betydelig næringspolitisk aktør

Glommen Mjøsen Skog har en aktiv næringspolitisk avdeling, som det siste året har vært betydelig sysselsatt med både regionale, nasjonale og internasjonale problemstillinger. Nytt er at det er ansatt en doktorgradsstipendiat som arbeider med hvordan ivareta gode livsmiljø på landskapsnivå i områder hvor det drives aktivt skogbruk.

– Skogbruket står midt i debatten om hva som er beste løsning og politikk for å forvalte skogressursene i framtiden, sier næringspolitisk sjef Yngve Holth i Glommen Mjøsen Skog.

– Vi ønsker at kunnskap skal ligge til grunn for våre anbefalinger om skogsdrift. Doktorgradsprosjektet vil hjelpe oss å stå støtt i denne debatten, sier Holth. 

Transport og logistikk er viktige kostnadselementer og det har vært god dialog med vegmyndighetene i 2021 for å øke tillatt aksellast, oppfølging av 74-tonn-prosjekt og utvikling av jernbane og terminaler. 

Utsikter 2022

Tømmerprisene og etterspørselen etter trevare forventes å holde seg høy også i 2022, men usikkerheten er stor om hvilke konsekvenser krigen i Ukraina vil medføre.

Glommen Mjøsen Skog har ikke direkte handel som påvirkes av krigen i Ukraina, men de økonomiske sanksjonene vil eksempelvis ramme transport og leverandørindustri med økte kostnader, allerede i form av betydelig økte drivstoffpriser. 

– For det første er Russlands invasjon av Ukraina helt uakseptabel og har ført til store menneskelige lidelser, sier styreleder Hemstad. 

– Hvilke effekter krigen vil ha for Norge og skogbransjen er vanskelig å si og vil avhenge av lengden på konflikten. Men primært er dette en katastrofe for sivilbefolkningen og vil sette sitt preg på Europa i lang tid framover, sier Hemstad.

 

Årsrapport 2021 

Bærekraftsrapport 2021