Hopp til innhold

Vår nye styreleder Heidi Hemstad deltok på alle møtene sammen med andre representanter fra styret. De tillitsvalgte ble utfordret i forkant av møtene til å komme med innspill til styret og ledelsen på områder det er viktig å ha fokus på. Det har vært stort engasjement og mange gode innspill er gitt.

IMG_5955.jpg

På møterunden ble det også tid til å besøke Alvdal Skurlag i Alvdal og avdelingen i Vingelen.

– En veldig fin arena for meningsutvekslinger og for å fange opp det som rører seg lokalt i Glommen Mjøsen Skogs vidstrakte geografi – og en gylden anledning for meg til å bli kjent med våre tillitsvalgte i eierorganisasjonen, sier Heidi Hemstad.

Godt forberedt 

I enkelte av skogeierområdene hadde de lokaltillitsvalgte hatt formøter slik at de var godt forberedt.

– Glommen Mjøsens kjernevirksomhet kommer raskt i fokus på slike møter. Skogbrukslederen er organisasjonens nøkkelperson og det er de som møter skogeierne på hjemmebane, og da gjerne i skogen. Ønske om å tilrettelegge mer for skogbrukslederen ved at de får rammebetingelser som tilsier at de kan være mer ute i felt var et gjentagende budskap, oppsummerer organisasjonssjef Per Skaare i Glommen Mjøsen Skog. 

Her kan vi bli bedre 

Presisjon og kvalitet på våre skogstjenester kan alltid bli bedre, og i møtene kom det verdifulle innspill på dette.

– Spesielt er det en utfordring å overholde det som er avtalt tidsmessig hva gjelder avvirkning. Hogst hos en naboskogeier utløser ofte avvirkning og de tillitsvalgte signaliserte hvor viktig det er at de får beskjed i god tid slik at dette kan underlegges en bedre planlegging. Har kan vi kan definitivt spille mer på lag for å få dette til på en god måte, sier Per Skaare.

– Uønskede planter som rødhyll og kjempespringfrø skaper store utfordringer mange steder når ny skog skal etableres – her trengs det en massiv innsats. Tilsvarende må vi bli flinkere til å kommunisere mot allmenhet i områder hvor andre interesseområder kan fortone seg som konfliktfylt sett opp mot det å drive skogbruk. Dette gjelder spesielt i befolkningstette områder og i områder med mye hytter. Et gjennomgående ønske er at skogbruksnæringa i stort må bli mer «frampå» på å sette agendaen. Flere oppfatter at vi er for baktunge og hele tiden driver å forsvarer det vi holder på med, fortsatte Skaare. 

I sum var det en meget nyttig møterunde med mange gode innspill som vil bli behandlet i styret og i ledelsen. 

– Våre tillitsvalgte gjør en god jobb for organisasjonen ved å komme med viktige signaler om hvor vi bør legge lista i forhold til å forbedre vårt tjenestetilbud, sier han.