Hopp til innhold

I fjor ble det nedsatt et utvalg som skal vurdere endringer i motorferdselloven. Bakgrunnen er bestillingen fra Stortinget som tidligere formulerte at loven bør endres «med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven, samtidig som hensyn til natur og friluftsliv blir ivaretatt.»

Dette er et veldig godt tiltak. Det vi har sett de siste årene, er at Statsforvalterne har gjennomført en storstilt revisjon av kommuner som har tildelt løyver til motorferdsel i utmark og reelt sett innsnevret praksisen. Dette har også ført til større bevissthet i landbruket om hvor smale mulighetene for å benytte motorferdsel egentlig er.

Samtidig observerte vi med litt undring den forrige regjeringens engasjement for en liberalisering når det gjaldt fornøyelseskjøring. Vi har for så vidt ikke så store motforestillinger til utvidelsene isolert sett, men vi har reagert på balanseringen. Kjøring som kan representere arbeidsplasser og inntekter gjennom for eksempel utmarksbasert turisme skal være totalforbudt, mens fornøyelseskjøring skal utvides. Rar prioritering.

Det blir ikke arbeidsplasser av turister som skal bære alt på ryggen.

Vi ser jo nå også for øvrig en del eksempler på at fornøyelseskjøring, særlig med el-sykler, ikke er så konfliktfritt som enkelte forestilte seg. I et oppslag på NRK har for eksempel turistverten på Glitterheim uttrykt at el-syklister nok ikke er så ensidig positivt som først tenkt.

Politi og påtalemyndighet har forsøkt å innsnevre også retten til næringskjøring som er direkte nedfelt i loven. I to nylige saker har myndighetene ført dette helt til lagmannsretten for å få straffet utøvere i landbruket for kjøring som påtalemyndigheten mener ikke er nødvendig. Så langt har disse angrepene ikke lyktes.

Glommen Mjøsen Skog er tilhenger av en streng regulering av motorferdsel i utmark. Men vi er nødt til å ha en vid mulighet til motorferdsel til tradisjonell landbruksdrift og det bør også gis klare hjemler til å kunne søke om næringsmessig kjøring i forbindels med utmarksbasert turisme og andre fornuftige tiltak.

Vi håper at det er dette lovutvalget tar tak i og ikke etterkommer ønsket om en ytterligere innsnevring. For slikt påtrykk vil komme. Hvis vi skal skape verdier på landsbygda, må vi har visse muligheter til å benytte motorkjøretøy i utmark. Det blir ikke arbeidsplasser av turister som skal bære alt på ryggen.

Oppslaget i NRK leser du her 

Oppnevningen av motorferdsellovutvalget leser du her 

Vårt tidligere oppslag om motorferdsel og næringskjøring leser du her