Hopp til innhold

Den klare hovedregelen i motorferdselloven er at motorisert ferdsel i utmark er forbudt med mindre noe annet følger av loven, av forskrift eller av vedtak med hjemmel i disse. Når det gjelder nettselskap, ekomselskap (ekom = elektronisk kommunikasjon), gir motorferdselloven § 4 og -forskriften §§ 2 og 3 direkte hjemmel for en del type motorferdsel.

Men selv om disse aktørene har en offentligrettslig tillatelse til å benytte motorisert kjøretøy i utmark, så er ikke dette tilstrekkelig til å kunne benytte motorferdsel på privat grunn. For at slik kjøring kan finne sted, må det i tillegg foreligge en privatrettslig rettighet overfor grunneier. Slik rettighet kan erverves enten gjennom ekspropriasjon eller gjennom avtale med grunneieren.

Når et nettselskap erverver rettigheter til kraftlinje, er det helt normalt at det samtidig erverves rett til motorferdsel. I de absolutt fleste saker vi har sett, er dette normalt ervervet. Ved etablering av ekom-anlegg er det nok litt mer variert. Mange av disse er etablert gjennom privatrettslige avtaler, og det er langt fra alltid at motorferdsel er omfattet – i hvert fall på eldre avtaler. Et typisk eksempel er at noen avtaler etablerer rettighet for å trafikkere en spesiell trase eller veg mens andre omfatter f.eks. «all nødvendig kjøring over eiendommen». Her må man altså se konkret på grunnlaget.

Ved akutte situasjoner, utfall og brudd som har samfunnsmessig betydning, er det normalt lagt til grunn at slike infrastruktureiere kan kjøre med motorkjøretøy etter prinsippene om nødrett. Men slike betraktninger kan åpenbart ikke gjøres for vedlikehold, tilsyn mv.

Hvorvidt en infrastruktureier har rett til å kjøre over eiendommen din med motorisert utstyr eller ikke, er altså et privatrettslig forhold. Det er også slik at det er den som påstår å ha en slik rett, som må kunne dokumentere at den finnes.

Enten kjøringen skjer etter avtale, uten avtale eller etter nødrettsbetraktninger, må uansett kjøringen skje hensynsfullt og skader må erstattes. En infrastruktureier som er nødt til å kjøre på en skogsbilveg i teleløsningen, må derfor uomtvistelig betale for de skadene som oppstår.