Hopp til innhold

Naturbruksalliansen forventer at dette blir en del av regjeringserklæringen, og at Rovviltnemndenes vedtak om uttak av alle ulvene i Hornmoen, Rømskog, Mangen og Slettås-revirene, blir stående i den videre kvotebehandlingen for lisensfelling av ulv i ulvesonen i 2022.

Økning i ulvebestanden 

Naturbruksalliansen viser til at ulvebestanden har ligget høyt over Stortingets vedtatte bestandsmål på 4-6 ynglinger per år de siste fem årene, og den har hatt en tilvekst på 48% i perioden.

Det har vært en økning av den skandinaviske ulvebestanden med 30 individer siden forrige vinter. Bestanden er beregnet til å bestå av rundt 480 individer for sesongen 2020-2021 (Statsforvalteren 28.08.21).

Den norske bestanden er stabil med 83-86 ulver siste kartlegningsperiode og består av 8,5 ynglinger, hvorav 5 av disse tilhører helnorske revir.

Rovviltnemdene vurderer status

I henhold til Forskrift om forvaltning av rovvilt (§7) skal rovviltnemndene gjøre en samlet vurdering av bestandens status og sannsynliggjøre at bestanden etter neste yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen.

Naturbruksalliansen peker på at den norske bestanden er godt over bestandsmålet på 4-6 ynglinger per år og at potensialet for ynglinger kommende sesong er stort. 

Innspillet i sin helhet leser du her 

 

FAKTA:
Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.

Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner:
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.