Hopp til innhold

I brevet fra Naturbruksalliansen står det videre: 

Oslo tingrett stoppet lisensfelling i ulvesonen i påvente av muntlige forhandlinger med Staten, som nå er i gang. Rettsavklaringen er forventet om to uker og jakten står i fare for å bli ytterligere forsinket.

Det er avgjørende at det gis tid til planlegging og tid til gjennomføring for at lisensjakta skal bli effektiv.

Naturbruksalliansen er bekymret for at om det blir full stans i lisensfellingen i 2022 eller at kvoten reduseres, vil en få en sterkt økende ulvebestand i ulvesona, langt over Stortingets vedtatte bestandsmål.

De siste seks årene har bestanden ligget godt over Stortingets bestandsmål. Uten lisensfelling innenfor ulvesona vil bruken av utmarksressursene langt utenfor ulvesona kunne bli sterkt redusert, med de følger dette har for matproduksjon, verdiskaping og friluftsliv.

FAKTA: 

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.

Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner:
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.