Hopp til innhold

FNs klimapanel offentliggjorde nylig en rapport som viser hvor alvorlig klimatrusselen faktisk er. Klimapanelet har også slått fast at aktiv bruk av skogressursene er helt nødvendig for å møte klimautfordringene. I et slikt perspektiv er det svært problematisk at flere europeiske land ser på skog utelukkende som rekreasjonsarena og som museum. Når EU-kommisjonen så foreslår ny skogstrategi, gjelder det å lande riktig. Klimapanelets rapport gjør at skogens rolle for å møte klimautfordringene har blitt enda viktigere.

Forslag fra de konservative
Sverige, Finland og Norge er tre av de mest skogrike landene i Europa. Ettersom EU har en meget stor påvirkning på utviklingen av skogpolitikken er det viktig at Norden har felles stemme inn i EU på dette feltet.

Nå har den konservative gruppen i Nordisk Råd foreslått å utvikle en felles nordisk skogpolitikk. Det har fått støtte fra bl.a. skogeiersiden, som ønsker velkommen en felles nordisk kraftsamling overfor EU i skogpolitikken. ‐Om de nordiske landene står samlet, er Norden en maktfaktor å regne med, skriver de nordiske skogeierorganisasjonene i en uttalelse til Nordisk Råd og Nordisk ministerråd.

Nordisk Råd anbefaler nordisk skogpolitikk
Under Nordisk Råds møte i Oslo i går ble forslaget om å utvikle en felles nordisk skogpolitikk behandlet. Følgende forslag ble vedtatt med 60 mot 10 stemmer:

«Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att driva på ett gemensamt Nordiskt ställningstagande rörande våra viktiga skogsnäringar, i förhållande till EU.
Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna att arbeta för – och driva på ett gemensamt Nordiskt ställningstagande rörande våra viktiga skogsnäringar, i förhållande till EU.»

I plenumsdebatten ble det pekt på skogen som ressurs for næring, for bærekraftig bruk og som viktig del av klimapolitikken. Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) fra Oppland var blant dem som så forslaget i sammenheng med den nye rapporten fra FNs klimapanel. Flere representanter for GrønnVenstre-gruppa var derimot skeptiske til forslaget.

Støtte i EU-Parlamentet
De nordiske landene i EU har allerede fått med Estland, Latvia og Litauen i den politiske skogkampen i EU og har vunnet fram i EU-Parlamentet.

Mer skog for Ketil
Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth er til daglig leder i Stortingets Energi- og miljøkomité. Nå får han mer å gjøre med trebyggeri, biodrivstoff mm i året som kommer, ettersom han nå har blitt leder av Nordisk Råds bærekraftutvalg.