Hopp til innhold

Kronikk av adm.dir. Gudmund Nordtun, Glommen Mjøsen Skog

Regjeringen har fremmet sitt forslag. Innholdsmessig var den en skuffelse for skogbruket. Det eneste vi i skogbruket er fornøyd med er at fylkesvegene skal satses på. Det forutsetter imidlertid at ressursene ikke bare går til ras og sikringstiltak, men også til oppgradering for tyngre last på fylkesvegene.

Jernbane er viktig for skogbruket. Tømmer kan transporteres ca 5 mil på vei, men må deretter over på bane for å være lønnsomt. Kombinasjonen oljedrevet kostnadsnivå og kraftig nedgang i avisforbruket har rammet norsk skognæring. Vi gikk fra å netto importere ca 3 millioner kubikkmeter til foredling i Norge til å eksportere samme volum. Mye massevirke må ut av landet for å opprettholde aktiviteten i skogbruket og i sagbruksindustrien.

Tømmertransport – jernbanens suksesshistorie 

Transport av tømmer, som i praksis er jernbanens eneste virkelige suksesshistorie for overførsel av gods fra veg til jernbane, er nesten ikke nevnt i NTP 2022-2033. Det kan skyldes at gods-investeringer er små sammenlignet med passasjertrafikk og dermed drukner i det store bildet.

I skognæringen mener vi Godspakke Innlandet var en svært god «effektpakke», og vi arbeider overfor Stortinget slik at begrepet kommer inn igjen i NTP og ikke blir glemt. Godspakka var en samling løsninger med terminaler, tilsvinger, møtespor og elektrifisering som skulle gi effektiv logistikk fra «stubbe til industri».

Kongsvingerbanen er den viktigste godsbanen ut og inn av landet

Den er ikke bare viktig for skognæringen, men for store deler av norsk eksportrettet næringsliv helt opp til Nordland. Vi skal leve av noe annet enn olje framover. Både eksport og import av andre varer vil øke om vi skal opprettholde vårt velferdsnivå. Kongsvingerbanen er den viktigste godsbanen ut og inn av landet og Godspakken er viktig for å utnytte kapasiteten.

Vi poengterer derfor sterkt overfor opposisjonen på Stortinget at Godspakka må inn igjen som begrep. Tiltakene der er viktige, langsiktige målsetning å fylle. Glommen Mjøsen Skog har også frontet at skogbruket må tørre å prioritere de viktigste tiltakene slik at ikke det «beste blir det godes fiende». Overfor Storting og Regjering kjører vi som næring derfor hardt på at Kongsvinger er navet i hele systemet. Utfordringene der må løses så raskt som mulig og i hvert fall i første periode av NTP.

Det betyr ny tømmerterminal til erstatning for Norsenga og tilsvinger slik at togene kan gå uten å måtte stoppe og rygge for å komme dit de skal. Det hadde vi aldri akseptert på riksveiene. Tilsvingen i Elverum er tilnærmet ferdig planlagt og må komme nå. Vi må slutte å planlegge for så å legge prosjektene i en skuff.

Vi har gode signaler fra opposisjonen og da spesielt Sp og FrP på at budskapet er hørt. Vi krysser fingrene for at våre prioriteringer har endret NTP når Stortinget vedtar planen i juni.