Hopp til innhold

Saken har gjennom våren vært grundig behandlet i de lokale enhetene i begge organisasjonene. Terje Uggen er valgt som styreleder med Ole Th. Holth som nestleder i styret. Det fusjonerte skogeierandelslaget skal ta en ledende posisjon i å utvikle skogens potensial inn i framtiden.

–        Vi har de beste naturlige forutsetninger for å drive et aktivt, bærekraftig og kostnadseffektivt skogbruk. Sammen blir vi sterkere og jeg ser fram til å lede denne kraftfulle organisasjonen, sier den nye styrelederen Terje Uggen.

Skogbruket er i endring. Næringen opplever strukturendringer og sterk og økende konkurranse. Presset fra deler av samfunnet rundt skogbruket øker, og styrket skogfaglig og næringspolitisk kompetanse og tyngde blir enda viktigere. Glommen Mjøsen Skog SA vil ha de beste forutsetningene til å møte utfordringene.

Med fokus på verdier til andelseierne
Våre andelseiere skal være sikre på at organisasjonen arbeider for å bidra til best mulig avkastning på deres skogeiendommer. Godt planverktøy, aktiv skogbehandling, evne til å utnytte tømmeret og ta del i verdiutvikling av organisasjonens kapital er de viktigste komponentene for å realisere dette. Organisasjonen skal framstå som en aktiv og synlig næringsaktør og vil arbeide aktivt med å sikre grunneierrettigheter som til stadighet er under press.

Glommen Mjøsen Skog SA
Glommen Mjøsen Skog blir eid av 7 200 andelseiere, får en tømmeromsetning på 3,2 millioner kubikkmeter og en årlig omsetning på 1,5 mrd. NOK. Organisasjonens forretningsadresse blir på Elverum. Administrerende direktør blir Gudmund Nordtun. Administrative funksjoner deles mellom Elverum og Lillehammer. De rundt 150 ansatte vil få overført sine arbeidskontrakter til det nye selskapet, og det blir svært begrenset overtallighet.

Organisasjonen vil ytterligere styrke sin posisjon i Moelven Industrier ASA med en samlet eierpost på drøye 40 prosent.

Saken er under behandling i Konkurransetilsynet, og gitt et positivt svar vil den nye organisasjonen være etablert raskt.