Hopp til innhold

– Vi ser at det framover blir stadig viktigere å utvikle kommunikasjonsarbeidet og markedsaktivitetene, samt å lykkes med å tiltrekke seg de beste medarbeiderne. Vi gjør nå noen vesentlige grep for å lykkes enda bedre, sier adm.dir. Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.  

 

Bred faglig bakgrunn 

 

Guro Breck er bosatt i Elverum og oppvokst i Stange, og har de siste ni årene vært rådgiver i Innlandet Bondelag. Hun er utdannet journalist, og har mange år jobbet i avisbransjen, hvor hun har bred erfaring fra flere lederstillinger.

 

Hun startet i stillingen i Glommen Mjøsen Skog nå i oktober.  

– Guro er dedikert, energisk og dyktig, med analytiske ferdigheter og evne til å se vår rolle overfor skogeierne og samfunnsrollen for øvrig, sier Nordtun.   

 

Guro Breck Foto Silje L (2).jpg

– Skogbruk og skogindustri er enormt viktige verdiskapere i lokalsamfunnene våre, og skogen har en nøkkelrolle i det grønne skiftet, sier Guro Breck, leder kommunikasjon og marked i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Silje Ludvigsen

Skogbrukets viktige samfunnsrolle 

Breck får ansvar for Glommen Mjøsen Skogs arbeid med kommunikasjon, informasjon og markedsføring av tjenestetilbudet.  

– Skogbruk er ei betydningsfull næring, med Glommen Mjøsen Skog som en av de aller viktigste aktørene. Jeg gleder meg til å fremme skogbrukets betydning for framtida, sier Breck.   

 

Hun legger vekt på skogbrukets vesentlige samfunnsrolle.  

– Skogbruk og skogindustri er enormt viktige verdiskapere i lokalsamfunnene på Østlandet. Det tror jeg mange glemmer å tenke på når de går tur i nærskogen sin eller skuer ut over de skogkledte åser der de ferdes. Og skog og tre spiller en svært viktig rolle for å løse klimakrisen. Da tenker jeg for det første på skogen som karbonlager, som årlig binder CO tilsvarende omtrent halvparten av de samlede klimagassutslippene våre. Og ikke minst er tre en særdeles viktig råvare når vi skal erstatte fossile ressurser med fornybare, sier Breck. 

 

Skognæringen er sterk på bærekraft, understreker Breck. 

– Jeg er stolt av å slutte meg til et selskap som har gått foran og utarbeidet en egen bærekraftrapport for virksomheten sin. Dette er verdier som treffer meg! sier hun. 

 

Hun mener kunnskapsbygging blir stadig viktigere.  

– Jeg tror ikke så mange utenfor næringen vet at alt norsk tømmer er miljøsertifisert, og at dette skjer i samarbeid med natur- og miljøorganisasjonene. Den sertifiseringsordningen som de aller fleste bruker er nettopp revidert og forsterket. Dette er et samarbeid mellom 21 næringsaktører, fagorganisasjoner og miljøorganisasjoner. Enigheten er historisk bred med de fleste organisasjoner på miljø- og friluftslivsida inkludert Sabima, WWF, Natur og Ungdom, Zero, Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund, sier Breck.  

 

HR-strategi og rekruttering 

 

I forbindelse med at Glommen Mjøsen Skog styrker sin satsing på HR og rekruttering går nåværende kommunikasjonssjef Silje Ludvigsen (38) inn i en ny rolle innen dette fagfeltet. 

 

Skognæringen er inne i et generasjonsskifte, og behovet for kompetanse blir stadig viktigere. Glommen Mjøsen Skog er i ferd med å utvikle en helhetlig HR-strategi for virksomheten.

 

– Skogbruk er en spennende næring inn i det grønne skiftet, noe mange unge dessverre vet for lite om. Glommen

Mjøsen Skog skal være en pådriver for å jobbe med økt rekruttering til bransjen, også fra andre fagområder enn skog, sier Silje Ludvigsen. 

  Silje Ludvigsen.jpg

– Glommen Mjøsen Skog skal være en pådriver for å jobbe med økt rekruttering til bransjen, også fra andre fagområder enn skog, sier Silje Ludvigsen. 

 

 

– Vi må vise framtidige arbeidstakere mulighetene for å legge karriereløpet sitt til oss. Samtidig er det helt avgjørende at Glommen Mjøsen Skog er gode på å beholde de flinke folka lengst mulig. En motiverende bedriftskultur og muligheten til å utvikle seg faglig vil være en viktig del av vår medarbeiderstrategi for å møte denne utfordringen, sier Ludvigsen.