Hopp til innhold

Arbeidet med revisjonen har nå foregått i lang tid med bred deltakelse både fra skogbruket og andre organisasjoner.

En skogstandard innebærer å beskrive hvordan et bærekraftig skogbruk faktisk skal drives. Når gruppen som skal bli enige om innholdet er bredt sammensatt, vil ulike aktører både ha ulike syn og dessuten prioritere forskjellig. Skogbruket har strukket seg langt for å få dette til, men de øvrige aktørene vil nokså sikkert ha tilsvarende opplevelse av å ha måttet flytte seg fra flere primærposisjoner for at man skulle bli enige. Nå foreligger sluttproduktet og den neste delen av prosessen skal gjennomføres.

Forslaget til revidert Norsk PEFC Skogstandard er nå lagt ut på høring. Høringsfristen er satt til 10. juni 2022 og hvem som helst kan avgi høringsuttalelse. PEFC Norge vil arrangere et webinar torsdag 5. mai kl. 1300 som vi anbefaler at alle som har anledning, deltar på. Der vil det bli redegjort for den reviderte standarden.

Høringssaken finner du her 

Glommen Mjøsen Skog vil gjennomføre en intern orientering om ny standard for tillitsvalgte og andelseiere. Detaljer om dette kommer vi tilbake til.