Hopp til innhold
Bjørk blant furutrær.
Hvis du vil gå over fra bartrær til løvtrær i en skog der mer enn halvparten av volumet var bartrær før hogst, må du søke kommunen. Foto: Hans Haug

Endringene som trådte i verk fra årsskiftet skal sikre god foryngelse av skogen etter hogst. Tydeligere regler skal gjøre det enklere for kommunene å vurdere om plikten til å forynge skogen er oppfylt, slik at de kan følge opp når det er nødvendig.

Skifte av treslag

Etter en hogst skal skogeier etablere ny skog. Hvis du ønsker å skifte treslag i skogen som er hogd, må du i enkelte tilfeller involvere kommunen.

Skogeier må søke kommunen om godkjenning når:

  • det skal forynges med løvtrær der bartrær utgjør over halvparten av volumet før hogst
  • det skal forynges med andre treslag i edelløvskog (unntatt i eikeskog på lav og middels bonitet)
  • det skal forynges med utenlandske treslag

Skogeier må søke om godkjennelsen innen seks måneder etter hogst.

Skogeier skal sende melding til kommunen når:

  • det skal reises skog der det er snaumark
  • det skal forynges med barskog der det før hogst sto løvskog på et sammenhengende areal over 100 dekar

Les mer i forskrift for bærekraftig skogbruk §§ 5, 6, 7 og 8.

– Dette betyr at en skogeier som for eksempel ønsker bjørk i en tidligere granskog, må søke kommunen om tillatelse. Det gjelder selv om endringen skjer på grunn av råte, sier fagsjef for skogskjøtsel i Glommen Mjøsen Skog, Sverre Holm.

Han tror ikke det vil være vanskelig å få godkjent slikt treslagsskifte, så lenge løvskogen etableres på en ordentlig måte for å produsere løvskog.

Små furutrær.
Ved plantetelling er det kun bartrær som skal telles der det tidligere har vært barskog. Foto: Rannveig Røstad

Krav til tilfredsstillende foryngelse

Forskriften om bærekraftig skogbruk oppgir hvor mange skogplanter det minst skal være per dekar ved foryngelse av skogen. Det er kun det treslaget som utnytter vekstforholdene best, og som kan gi en tilfredsstillende produksjon av virke, som skal telles med.

Minste lovlige plantetall gjelder bare bartrær der bartrær utgjør mer enn halvparten av volumet før hogst.

– Dette er en presisering av at det kun er bartreplantene som skal telles med der det tidligere har vært barskog og hvor det ikke skal skje treslagssifte til løv, forklarer Sverre Holm.

Løvtre teller med i andre tilfeller og der det er gitt godkjenning fra kommunen om treslagskifte til løv.

– Det departementet vil unngå, er forvilling av skogsmark, uten foryngelsestiltak, hvor man ved foryngelseskontroll teller «det som kommer opp» og kanskje oppnår et tilfredsstillende treantall når alle trær, uansett treslag, telles med, forklarer Holm.

Dersom skogeieren ikke oppfyller foryngelsesplikten, kan kommunen pålegge skogeieren å sette i verk tiltak for å sikre at skogen blir forynget.