Hopp til innhold

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har utarbeidet et forslag til retningslinjer for avveining mellom verneverdier jf. naturmangfoldlovens vernebestemmelser, skogbruksmessig betydning og konsekvenser for verdikjeden knyttet til skog og tre i skogverneprosesser.

De to direktoratene har samarbeidet om rapporten, som beskriver en mal for hvordan områder som tilbys til vern skal vurderes for naturfaglig verneverdi og skogbruksmessig verdi. Videre har direktoratene laget forslag til retningslinjer for avveining mellom verneverdi og skogbruksmessig verdi i hvert enkelt tilfelle.

Rapporten ble lagt fram rett før påske. 

Skogeierforbundet er positiv til tydeligere retningslinjer

Norges Skogeierforbund har lenge etterspurt at det gis tydeligere signaler om hvilke områder som skal prioriteres for vern, og er positive til at det nå kommer nye retningslinjer for avveiningen mellom skogvern og skogbruk.

– De nasjonale målene om at vernet skal være representativt for skogen i Norge, gjør at vernemyndighetene nå etterspør mer vern av lavereliggende, høyproduktiv skog, som foreløpig er underrepresentert. Det gjør at nye verneområder i større grad kommer i konflikt med områdene hvor det drives aktivt skogbruk. Det er viktig at vernemyndighetene nå kommer med tydelige retningslinjer for hvilke områder som skal kunne prioriteres for vern, og hvilke områder som skal prioriteres for skogbruk, sier Ida Aarø, rådgiver i Norges Skogeierforbund.

Les mer på skog.no