Hopp til innhold

Kontaktutvalget for skogbruk i Kongsvinger etablerte vinteren 2021 et takstutvalg for prosjektet, bestående av representanter fra sertifiserte tømmerkjøpere, organisasjoner, offentlige myndigheter og private skogeiere. Utvalget har blant annet arbeidet med tilbudsforespørsel og valg av takstselskap.

171019 Rune Glæserud foto Kristina Skamsar.jpg

– Takstområdet er på hele 800 000 dekar og omfatter Kongsvinger kommune, samt noe areal i nabokommuner. Oppdraget vårt er å registre skogbruksplandata på de eiendommene som bestiller et av våre planprodukter, forteller plansjef Rune Glæserud som er Glommen Mjøsen Skogs prosjektleder for oppdraget.

Det er første gang hele kommunen takseres samtidig, tidligere har takseringen blitt gjennomført områdevis. Det er derfor et ganske stort sprik mellom nyeste takst fra 2010 til eldste takst fra 2004.

– Det har kommet spørsmål fra skogeiere med takst fra 2010 om det er for tidlig å bestille nye skogbruksplaner. Til det vil jeg si at det er en fordel å foreta ny bonitering og nye beregninger. Mange vil få seg en hyggelig overraskelse når de får skogressursene sine dokumentert, sier han.

Stor skogkommune

– Kongsvinger er en av våre store skogkommuner med dertil høy aktivitet. Vanligvis utarbeider vi skogbruksplaner for mellom 80 og 90 prosent av det totale takstarealet. For Kongsvinger har vi tro på at tallet blir høyere og har satt oss et mål om å dekke over 90 prosent av arealet.   

– Innledningsvis er det sendt et tilbud til alle skogeierne i takstområdet. Her beskriver vi de fire ulike planproduktene våre og inviterer samtidig til informasjonsmøter. Vi har allerede gjennomført et digitalt informasjonsmøte med god deltakelse. Den 10. mars inviterer vi til et fysisk informasjonsmøte på Bøndernes Hus i Brandval. 

De fleste ønsker en skogbruksplan

Formålet med taksten er å tilby skogeiere i Kongsvinger et oppdatert verktøy for forvaltning av sin skogeiendom.

– I praksis ønsker de fleste en skogbruksplan. Det er svært gode tilskuddsordninger til skogbruksplaner. Med 45 prosent i statstilskudd og bruk av skogfond, blir den reelle kostnaden kun 17-18 prosent, sier han.

– De gode tilskuddsordningene gjør nok sitt til at det er størst interesse for det mest omfattende planproduktet som vi kaller «Skogbruksplan Super». Her blir samtlige hogstklasser markbefart av skogbruksplanlegger og du får god ressursoversikt over skogen.

– Det er viktig å sette seg inn i rådene som gis i en ny skogbruksplan. Enkelte råd om tiltak bør gjennomføres så raskt som mulig, andre tiltak kan planlegges over tid.

Diverse_121216 119.JPG

Uten sertifisering, ingen leveranse

Alle som eier skog, må gjennomføre en miljørevisjon hvert 15. år. Gjennom skogbruksplanarbeidet kartlegges miljøverdiene i kvalitet og et omfang som tilfredsstiller miljøsertifiseringens krav slik at skogeier kan omsette tømmer og gjennomføre tiltak på eiendommen.

– Vi anbefaler at de skogeierne som ikke ønsker et av de mer omfattende skogplanproduktene minimum bestiller oppdatering av miljøregistreringene slik at det kan omsettes tømmer fra eiendommen.

– Det blir både dyrt og omfattende dersom dette må gjøres av enkeltskogeiere senere, forteller Rune.

Oppstart etter påske

– Jobben med nye planprodukter starter etter påske og skal være avsluttet 1. desember 2023.

– Vi er klare til å gjøre en god jobb for å gi skogeierne en oppdatert oversikt over eiendommen, og et godt grunnlag for å gjøre gode prioriteringer, sier Rune Glæserud.