Hopp til innhold

Stortinget har vedtatt et mål om å verne 10 prosent av skogen i Norge. Nå er 5,2 prosent vernet.

Hvis regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt med dette kuttet, vil det nødvendigvis føre til at det blir vernet mindre skog.

Det er allerede et stort etterslep på utbetalinger. I Dagsrevy-innslaget medvirket også skogeier Gunnar Myrvang fra Stor-Elvdal, som er en av dem som venter på å komme gjennom prosessen. Han har meldt inn et 423 dekar stort skogareal til frivillig vern.

– Nå vet jeg ikke noe om tidshorisonten, jeg er redd det vil ta noen år hvis dette kuttet blir gjennomført. Beløpet til vern blir så ubetydelig og køene blir så lange, sier Myrvang.

Gunnar Myrvang.png

Skogeier Gunnar Myrvang fra Stor-Elvdal.

 
 
 

Her er fakta om regjeringens forslag til kutt i frivillig vern-ordningen gjennom statsbudsjettet:

  • Kuttet er på 235 millioner kroner – det vil si at støtten mer enn halveres. Potten er i år på 435,7 millioner kroner, og har vært i den størrelsesorden de siste fem årene.
  • Etter innføringen i 2003 har alt vern av skog på privateid grunn blitt til gjennom denne ordningen. 750 områder er vernet etter avtale med over 2000 grunneiere.
  • Kuttet står i skarp motstrid til Stortingets mål om vern av 10 prosent av skogarealet. Skal en nå målet, må det også følge med tilstrekkelige midler. Det er allerede et stort etterslep på grunn av mangelfulle bevilgninger, og mange venter på å komme gjennom prosessen og få erstatning.
  • Glommen Mjøsen Skog reagerer skarpt på mangelen på forutsigbarhet som forslaget innebærer. Resultatet kan bli at ordningen frivillig vern mister troverdighet i skogbruket. Det må unngås.
  • Etter innføringen av frivillig vern-ordningen har skogvernet i Norge blitt gjennomført med svært liten grad av konflikt. Ordningen er i så måte velfungerende, og samfunnet sparer penger på prosesskostnader.
  • Blir frivillig vern-ordningen borte, vil næringen ventelig få en ordning med tvangsvern. Det er ingen tjent med.
  • Glommen Mjøsen Skog har med dette som bakgrunn gått aktivt ut for å opprettholde bevilgningen over statsbudsjettet, og 13. oktober ble adm.dir. Gudmund Nordtun intervjuet på Dagsrevyen 21. Hans hovedbudskap var at kuttet er drastisk, og at det vil rokke ved hele fundamentet for denne ordningen.