Hopp til innhold

– Vi beklager at det ikke var mulig å sende ut et fusjonsdokument før høstmøtet slik at dere hadde hatt et bedre grunnlag for å drøfte saken. Forhandlingene har tatt mer tid enn forutsatt. Vi velger like fullt å holde høstmøtet nå og tar spørsmål og innspill med oss i den videreprosessen, sa styreleder Terje Uggen under sin innledning om fusjonsforhandlingene.

Bygger på årsmøtevedtak
I sin gjennomgang viste styreleder Terje Uggen til at pågående fusjonsforhandlinger er et resultat av Mjøsen Skogs to enstemmige årsmøtevedtak om å jobbe for strukturendringer i skogeiersamvirket. – Vi kommer til å gå inn for fusjon med Glommen Skog dersom fordelene er åpenbart større enn ulempene, sa Uggen.

Spørsmål og innspill
Flere delegater viste til at styret med fusjonsprosessen nå svarer nettopp på årsmøtevedtakene om strukturendringer og uttrykte seg positive til fusjonsforhandlingene. Samtidig kom det fram en del spørsmål og innspill til forhandlingene.

– Jeg er svært fornøyd med det som skjer. Hovedmålsettingen med Biri-oppropet i 2015 var ett skogeiersamvirke i Norge. Det må fortsatt være målet, selv om det er vanskelig med dagens lovverk, sa Einar Stuve, Biri Skogeierlag.

– Jeg forventer at vi blir mer robuste i det nye selskapet. Jeg tar forbehold om at vi ikke har sett dokumentet enda, men er medskyldig i at prosessen har kommet så langt, sa Lars Ligaarden, Gjøvik Skogeierlag.

Også Gaute Nøkleholm, Romedal og Stange Almenning, roste at fusjonsforhandlingene var i gang. Det samme gjorde Jon Grunde Roland, Fåberg Skogeierlag. – Vi har ønsket fusjon, men vi må også se på hvordan. Målet er ikke å være størst, men å være mest effektiv. Det er dessuten viktig for oss som andelseiere hvilke verdier som ligger bak hver andel. Det er forskjell på bokførte verdier og faktiske verdier, sa Roland.

Naturviterne uttrykte de ansattes bekymring for at en fusjon bl.a. vil ofre Mjøsens samvirkeplattform til fordel for økt volum. – Vi mener det er helt avgjørende at samvirkeplattformen slik Mjøsen Skog praktiserer den, blir gjeldende for et fusjonert andelslag og at dette kommer tydelig fram i et fusjonsdokument, sa Johannes Persønn Nygaard på vegne av Naturviterne.

Styreleder Terje Uggen mente dette vil bli ivaretatt i fusjonsdokumentet.  – Det er helt klart at vi skal basere tømmeromsetningen på hva som er best for andelseierne og ikke andelslaget, sa Uggen.

Jon Grande Dahl, Brøttum Skogeierlag, beklaget manglende informasjon og tempoet i prosessen. Han stilte bl.a. spørsmål om hva skogeieren vil tjene på fusjonen i kroner og ører på kort sikt. – Jeg forventer at det oppnås innsparing på 9-10 mill. kroner årlig etter en overgangsperiode på fem år, sa Terje Uggen. Han advarte samtidig mot å legge til grunn at vi har de store kuttmulighetene.

Astrid Simengaard, Kontrollkomiteen, syntes det liknet på en hestehandel når posisjonene som daglig leder og styreleder skulle fordeles mellom andelslagene. Styreleder Terje Uggen forsikret at det ikke var snakk om hestehandel. –Vi har først konkludert med daglig leder. For å sikre balansen blir den som er styreleder i det andelslaget som daglig leder ikke kommer fra, styreleder i det nye andelslaget i to år. Beslutningen offentliggjøres når fusjonsdokumentet er ferdig og styrene eventuelt anbefaler fusjon, sa Uggen.

Flere tok opp behovet for å sikre geografisk balanse i styret i det fusjonerte andelslaget.

 – Vi er glad for at prosessen er i gang. Styret har ryggen fri, for årsmøtet har bedt om dette. Vi har ikke opplevd stort lokalt engasjement fra eierne, men det er kanskje fordi det var lite konkret å kjenne til. Det fusjonerte andelslaget må ta det beste fra de to bedriftene. Distriktstjenesten med nærhet til skogeierne må opprettholdes, og så må valgkomiteen ha retningslinjer for å få en geografisk balanse i styret, sa Kristian Pandum, Vang Skogeierlag.

Helge Hvoslef, Ringsaker, Skogeierlag, var fornøyd med at det legges opp til at skogbrukslederkorpset opprettholdes på samme nivå eller styrkes. – Det er også viktig å likebehandle andelseierne. Forhandlerne må ta det med Mjøsen Skogs plattform i forhandlingene, sa Hvoslef.

En uhøytidelig spørreundersøkelse viste et stort flertall for å fusjonere, samtidig som en fjerdedel foreløpig svarte «vet ikke». Hovedkontoret plassering ble også kommentert. Flertallet pekte på Hamar som plassering i den uhøytidelige spørreundersøkelsen.

Blir høring
Styreleder Terje Uggen opplyste at det blir en egen høring på utkastet til fusjonsdokument.

– Det må bli en kort høringsfrist, ettersom vi tar sikte på å lande denne saken før nyttår, men jeg tar med meg at vi gjør den så lang som mulig, sa Uggen.

Framdrift
Dersom fusjonsdokumentet blir klart og fusjonen anbefales av styrene i de to andelslagene, vil varsel bli sendt konkurransemyndighetene. Samtidig vil forberedelsene til den organisasjonsmessige behandlingen i andelseiermøtene i mars og Mjøsen Skogs etterfølgende årsmøte starte opp.

Tidsplanen kan sprekke, men det legges foreløpig opp til at den ordinære møterunden til våren vil behandle fusjonssaken. – I verste fall må vi fatte vedtak med forbehold om Konkurransetilsynets godkjenning, for å slippe å holde ekstra møterunder, men det får vi komme tilbake til, sa Uggen.