Hopp til innhold

Denne uka har representanter fra Naturbruksallianen hatt møte med statssekretær Aleksander Øren Heen fra Klima- og miljødepartementet (KLD).

– Det var et positivt møte, der statssekretæren uttrykte ønske om å følge opp bestandsmålet og Stortingets vedtak i tråd med Hurdalplattformen, sier Elin Kollerud, sekretær i Naturbruksallinansen.  

Statssekretær Øren Heen understreket at det samtidig må tas hensyn til prosessene i rettsapparatet. Han sa videre at det er ønskelig med bedre kunnskapsgrunnlag om bestanden og at det er ambisjoner om å få et mer presist beslutningsgrunnlag for fastsetting av kvote for lisensfelling.

Klima- og miljødepartementet understreket at de ønsker å få en rask klagebehandling av lisensjakta 2022.

FAKTA:
Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.

Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner:
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.