Hopp til innhold

Nettselskapenes fremføringsrett har opplagt en verdi for nettselskapet og kommunene medtar denne verdien i takstgrunnlaget når de pålegger nettselskapene eiendomsskatt.

Saken er rettskraftig

Som vi tidligere har skrevet om, kom Borgarting lagmannsrett i oktober 2021 at de fant denne løsningen rimelig. Det at arealet gikk over fra å være et areal med verdi uten eiendomsskatt til et areal uten verdi med eiendomsskatt, slo dem ikke som noe pussig.

Saken ble bragt inn for Høyesterett, men ankeutvalget besluttet i mars 2022 at anken ikke ble tillatt fremmet. Saken er derfor rettskraftig. Rettstilstanden i dag er derved slik at grunneierne må forberede seg på å motta eiendomsskattekrav for en andel av verdien av overføringsnettet. I de nyeste avtalemalene er dog dette avtaleregulert slik at nettselskapet må dekke slike skattekrav uansett, men for eldre forhold vil dommen i Borgarting være relevant.

Langt fra realitetene

For vår del synes vi saken er nokså foruroligende fordi det viser hvor langt fra realitetene domstolene kan være. Det er langt fra de faktiske forholdene på en skogeiendom i distriktene og inn til Borgarting i Keysers gate. Men samtidig har dommen en viss underholdningsverdi. Vi har ingen tro på at nettselskapene kommer til å gjennomføre dette i praksis.

Det er viktig at leseren merker seg følgende avsnitt i dommen (våre understrekninger):

«I forlengelsen av dette påpeker lagmannsretten at det hittil i skjønnspraksis etter hva som har fremkommet under ankeforhandlingen ikke er gitt påslag for skatteulempe for grunneier som følge av at grunneier blir debitor for eiendomsskatt. Bakgrunnen for dette henger antakeligvis sammen med at spørsmålet om ledningseiers skattemessige eierskap til grunnen, hittil ikke har vært utfordret. Etter det som er opplyst under ankeforhandlingen har Energi Norge, som var partshjelper for Statnett for tingretten, nylig inntatt i sine avtaleforutsetninger en klausul om at ledningseier påtar seg ansvaret for eventuell eiendomsskatt som skrives ut til grunneier knyttet til anlegget. I den utstrekning grunneier stilles overfor en skattekostnad som tidligere erstatningsfastsettelse ikke har tatt høyde for, kan dette virke konfliktdrivende og utløse krav om etterskjønn.

Vi følger saken og bistår gjerne hvis du får slikt skattekrav

Selv om det derfor er tungtveiende grunner som tilsier at Statnett burde være eiendomsskattepliktig alene for den skatt som utløses av dets ledningsnett, finner lagmannsretten ikke at dette gir grunnlag for å fravike det lagmannsretten oppfatter som lovens løsning, nemlig at grunneier og Statnett begge er debitorer for den eiendomsskatten som utløses av ledningsnettet. En endring må det være opp til lovgiver å beslutte

Glommen Mjøsen kommer derfor til å følge denne saken nøye. Dersom et nettselskap presenterer noe slikt skattekrav mot noen av våre andelseiere, vil vi bistå med å kreve etterskjønn. I tillegg vil selvsagt Stortinget bli gjort oppmerksom på denne saken.

Livet byr på en strøm av morsomme saker!

Våre tidligere artikler om temaet finner du her

Dommen med anmerkning av rettskraft finner du her