Hopp til innhold

God og grundig rapport

– Regjeringen ved Landbruks- og matdepartementet har publisert en svært god og grundig rapport rundt tilstanden i norsk skogbruk, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog og fortsetter;

– Det er svært positivt at Departementet legger opp til en tett dialog med næringen rundt hvordan målene fra stortingsmeldingen skal nås og samtidig sikre økt utnyttelse av skogen.

I rapporten redegjøres det for en rekke tiltak som enten pågår eller som er under oppstart for å sikre økt ivaretakelse av viktige livsmiljøer samtidig som skogen og de fornybare skogressursene skal benyttes for å gjøre oss mindre avhengige av fossile ressurser.

– Bærekraft betyr en balanse mellom alle de hensyn og behov skogen skal dekke. Det grønne skiftet vil bety økt etterspørsel og sterkere søkelys på forvaltning av ressursen, sier han.

– Det er viktig at dette ikke medfører ytterligere kostnadsdrivende og hemmende reguleringer, men at man – slik Regjeringen gjør – beholder målsettingen om at avvirkningen i Norge må økes, sier Gundersen.

Miljøverdier ivarets gjennom nøkkelbiotoper

Skogbruket registrerer viktige livsmiljøer og forvalter disse som nøkkelbiotoper. I rapporten vises det til at det fra år 2000 er registrert over 150 000 livsmiljøer i de norske skogene, og at skogbruket med grunnlag i disse livsmiljøene, frivillig har unntatt over 71 000 større og mindre nøkkelbiotoper fra ordinært skogbruk.

Dette utgjør nå et areal på cirka 1,19 millioner dekar. Av dette har 153 000 dekar blitt vernet etter naturmangfoldloven som naturreservat ved frivillig skogvern.

Mer gammel skog

Data fra Landsskogtakseringen viser at skog med bestandsalder over 100 år nå utgjør over en tredje­del av skogarealet i Norge. Skog med bestandsalder over 160 år har mellom 1996 og 2016 økt raskt fra 1,3 % til 3,8 % av det produktive skogarealet.

Viktig globalt

Behovet for økt, bærekraftig utnyttelse av fornybare ressurser er viktig i en global sammenheng.

– Norsk skogbruk er blant verdens mest bærekraftige skogbruk. Å begrense mulighetene til å drive og videreutvikle skogbruk i vår del av verden, vil ha potensial i seg til å øke avvirkning og avskogingen i de deler av verden der man ikke har tilsvarende kontroll og vektlegging på bærekraft, sier Gundersen.