Hopp til innhold

Styreleder Terje Uggen innledet med å beskrive en hektisk og krevende periode for styret og administrasjonen. Gjennom desember måned er det blitt avholdt en rekke styremøter hvor tema og de ulike utfordringer vedrørende saken er blitt diskutert.

Administrerende direktør Gudmund Nordtun gikk mer kronologisk igjennom de ulike utfordringene:

  • Aksjonæravtalene og hvordan disse skal forstås.
  • Innflytelse i Moelven Industrier ved endringer i eierskap.
  • Vurderingene styret gjorde rundt «0-alternativet», altså å ikke bruke forkjøpsretten ble gjennomgått.
  • Mulige scenarier med tanke på videre prosess for å utvikle eierskapet i Moelven overfor f.eks. medlemmer og andre investorer er kanskje det område som pr. i dag er mest uavklart.
  • Glommen Mjøsen bruker 650 millioner kroner på å øke sin eierandel fra 41 % til 71%. Dette er penger som finansieres i bank. I den sammenheng ble det gitt ros til vår bankforbindelse Sparebanken1 Østlandet som har stilt opp for at vi kunne realisere oppkjøpet.
  • Investeringer vil på ulike måter påvirke daglig drift, bl a må etterbetaling til andelseierne vurderes i lys av denne investeringen framover. Etterbetaling til andelseiere er basert på utbytte fra Moelven. Dette er uansett en årsmøtebeslutning.

Det ble åpnet for spørsmål fra de tillitsvalgte. Det var utelukkende positive tilbakemeldinger på Glommen Mjøsen sin agering, og ros til styret og administrasjon for den innsatsen som var lagt ned.

Det ble ytret ønske om at en så stor sak burde vært behandlet i et ekstraordinært årsmøte. Dette ble vurdert juridisk med den konklusjon at dette ligger innenfor styrets mandat å behandle. Oppkjøpet er også i tråd med føringene i strategiplanen som ble sendt ut til alle tillitsvalgte rett før jul.

Forholdet rundt Norges Skogeierforbund ble også berørt. Dette ble tonet ned da det nå er viktig å konsentrere seg om å utøve et best mulig eierskap i Moelven Industrier.

Møtet ble avsluttet med følgende uttalelse: «Tillitsvalgte i Glommen Mjøsen Skog gir sin tilslutning til det arbeidet som er gjort i prosessen rundt eierskapet i Moelven Industrier ASA».
Elverum 16.01.2020