Hopp til innhold

Nordtuns svar på innlegget fra Gjermund Gjestvang ble publisert i Østlendingen 21. oktober, og sto på trykk i papiravisa 25. oktober:

Selvsagt skal treet brukes som ressurs, Gjestvang!

«Naturfjern forvaltning?» har MDG-politiker Gjermund Gjestvang satt som tittel på et innlegg i Østlendingen 13. oktober om Elverum kommuneskogers skogskjøtsel og hogst i skogbelter i områdene Grøndalsbakken og Hanstad kommende vinter. Som samvirkeforetak for over 7000 skogeiere, og med base i Elverum, vil vi delta i debatten fordi vi mener Gjestvangs ytring mangler noen helt grunnleggende perspektiver.

For å svare på spørsmålet i Gjestvangs tittel: Dette er en helt naturlig forvaltning, ikke naturfjern. I tillegg til at kommunen tydelig har forklart at hensikten er å sørge for et triveligere og tryggere skogsmiljø tett på boligområdene på Hanstad, så handler det om å ta vare på en ressurs.

Trær vokser, blir store, blir gamle, og vil til slutt råtne. I stedet for at denne prosessen går hele runden, har mennesker til alle tider brukt tre som råstoff og som brensel. Mennesket har dessverre overforbrukt skogressursen over store deler av verden, men i Norge gikk vi over til en kunnskapsbasert, bærekraftig ressursutnyttelse allerede for 100 år siden.

Råstoffet er det behov for! Tre er vårt viktigste byggemateriale, tre blir til papp og papir. Vi skal bruke mer tre, for vårt overopphetede klima trenger at vi faser ut olje, og i stedet bruker dette karbonet i sin primære form: Papp i stedet for plast som emballasje. Biobrensel i stedet for oljefyr.

Det vi undres over, er at MDG-politikeren Gjestvang helt og holdent ser bort fra dette. Vi lever i en verden med knapphet på bærekraftig råstoff. Alle trær som hogges, blir benyttet som råstoff i produkter som du og jeg har nytte av.  I Glommen Mjøsen Skogs kjerneområder henter sagbruk som Moelven Våler, Moelven Trysil, Moelven Østerdalsbruket, Moelven Løten, Moelven Mjøsbruket, G3 Gausdal Treindustrier, RingAlm, Bergene Holm Kirkenær, Brandval og Skarnes kortreist råstoff fra norsk skog og lager produkter som Gjestvang og andre nyttiggjør seg.

Mennesket har dessverre overforbrukt skogressursen over store deler av verden, men i Norge gikk vi over til en kunnskapsbasert, bærekraftig ressursutnyttelse allerede for 100 år siden.

En grunntanke i klima- og miljøengasjement er å ta vare på ressurser. Når skog er hogstmoden, tas ressursen i bruk, før nye trær plantes, sås eller forynges naturlig ved frøtrær, og ny skog vokser fram. I stedet har Gjestvang bedt Elverum kommune om å anskaffe et ultralydinstrument som skal brukes før hogst, for å sjekke om trær har råteskade. Mener Gjestvang virkelig at trærne skal felles først etter at råten har utviklet seg og trevirket ikke kan brukes? Vi vil mene at dette er svært dårlig ressursbruk.

Det er lett å være enig i at en nyhogget flate ikke er pen å se på. Men konsekvensen er altså at det hogges mer et annet sted – eller at det må brukes fossile råstoffer. Vi mener at vi i Norge har en forpliktelse, kall den gjerne etisk, til å drive skogsdrift selv heller enn å importere treprodukter.

Gjermund Gjestvang bruker sterkt ladede ord som at kommunen har tenkt å valse over skogen på Hanstad. Dette selv om det er lagt opp til tett dialog og samhandling med nabolag og barnehage, og det er tydelig forklart at det er snakk om å tynne ut skogen til beste for framtidstrærne, og ikke å ta ut alt. Vi forundres over at skogbruk, som en av de mest fornybare og sirkulære næringer vi har, omtales inn i et fiendebilde på denne måten.

Norsk skogbruk er i kontinuerlig utvikling. Alt norsk tømmer er miljøsertifisert, og nå skal en ny miljøstandard fases inn. Denne har blitt til gjennom et samarbeid mellom 21 næringsaktører, fagorganisasjoner og miljøorganisasjoner. Enigheten er historisk bred med de fleste organisasjoner på miljø- og friluftslivsida inkludert Sabima, WWF, Natur og Ungdom, Zero, Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund.

Gjermund Gjestvang er en svært engasjert kommunepolitiker i Elverum – det har vi stor respekt for. Byen tar mål av seg å være skoghovedstaden, noe det er svært gode forutsetninger for. Befolkningen har fantastiske muligheter til skogopplevelser, med lett tilgjengelige turområder i nær sagt alle bydeler. Bor du i Elverum, ligger alt til rette for at du skal få kjenne nærhet og tilknytning til skogen, og ikke minst å få gode kunnskaper om skogbruk. Vi inviterer gjerne Gjermund Gjestvang til en skogprat hos oss i Glommen Mjøsen Skog, der vi vil legge fram mer om skogbrukernes nødvendige, forsvarlige og samfunnsnyttige skjøtsel og hogst i skogen.

Innlegget fra Gjestvang leser du her