Hopp til innhold
Portrett av Anita Ihle
Næringspolitisk rådgiver i Glommen Mjøsen Skog, Anita Ihle. Foto: Hans Haug

Skogbruk drives i et fornybart omløp. Skogen og naturen endres og går gjennom ulike stadier i dette omløpet, men den ødelegges ikke – den bygges ikke ned.  

Skogbruket er i en sterk utvikling, blant annet med ny miljøstandard utarbeidet i samarbeid med natur- og miljøorganisasjoner. All hogst utføres etter denne standarden, og skjer det feil skal det være åpenhet rundt dette, og feil skal rettes. 

Vi i Glommen Mjøsen Skog hilser en debatt om utviklingen av vårt bærekraftige, moderne skogbruk velkommen. Vi vil at flere, ja, helst alle, skal se hva skogen og et aktivt skogbruk bidrar med, og ha meninger om det. Vi vil heller ikke at skogen skal bygges ned, vi vil fortsette å forvalte den i et generasjonsperspektiv.  

Det som IKKE er OK, er at nedbygging og skogbruk røres sammen til en grøt. Med tendensiøs ordbruk fortelles det om trær som raseres og rives ned, enten det er på oppdrag fra myndighetene ved utbygging av veg, eller ved annen hogst for å sørge for tømmer til bygningsmaterialer, emballasje og andre ting som lages av tre.  

Det gis liten innsikt i skogbrukets mange miljøhensyn – som å sette igjen gamle trær, kantsoner og nøkkelbiotoper for biologisk mangfold, eller variasjonen av hogstformer som brukes. Det er også stor interesse blant skogeiere i å tilby skog til vern, men bevilgningene fra staten har vært svært uforutsigbare. Over 600 skogsområder er spilt inn av skogbruket, og ligger i kø og venter på godkjenning og på bevilgninger. 

En bærekraftig arealbruk betyr en smart bruk av arealer. Vi må effektivisere arealbruken til infrastruktur, vi må sette av noen arealer til ikke-bruk, og på resten av arealene må vi som samfunn velge løsninger som best mulig når flere mål. For skogbruket betyr det å avveie hensyn. Vårt oppdrag er å produsere et fornybart råstoff samtidig som vi skal bidra til et best mulig naturmangfold og skape gode arenaer for friluftsliv.  

Dersom vi skal skaffe menneskene mat, materialer og energi, må vi bruke arealene og naturen. Vi mener framtida taper på en enøyd debatt som ikke tar opp klimakrise og naturkrise i sammenheng, og som ikke tar for seg det faktum at oljen skal fases ut. Skal vi erstatte olje med fornybart tømmer, vil skogsdrift fortsatt synes.

Skogbruket leverer på en rekke samfunnsoppdrag samtidig: På klima, på råvareproduksjon, på friluftsliv og miljøhensyn. Råvaren vi leverer går til en solid norsk sagbruksindustri og til treforedlingsindustri. Det gir arbeidsplasser og skaper verdier til det beste for samfunnet, på alle måter. 

Norge er i en særstilling. Vi kan kjøpe alt vi trenger fra utlandet. Men: Å legge ned enda en norsk produksjon for å eksportere problemene til andre deler av verden, og importere ferdig produkt til Norge, vil verken være etisk eller gavne kloden.

Når vi skal flytte oss over i fornybarsamfunnet, vil olje- og gassinntektene våre etter hvert bli borte. Da må vi fortsatt skape verdier basert på norske arealressurser. Og da vil den økologiske tilstanden i norsk natur bli annerledes enn om vi kjøper alle råmaterialer og produkter fra utlandet.

Et aktivt og bærekraftig skogbruk i Norge er nødvendig, og det er smart. La oss snakke mer sammen om det!