Hopp til innhold

Det er vanskelig å kontrollere om privatpersonen beskattes korrekt for den private fordelen av å kunne benytte for eksempel fly, hytter og båter som tilhører et selskap, derfor har regjeringen foreslått endringer av skattereglene.

Det foreslås at bolig, fritidseiendom, båt, fly og helikopter skal behandles etter et sett nye regler og at skattefordelen skal settes til en prosentsats av et beregningsgrunnlag.

Man tenker seg en modell der perioder objektet har vært i bruk for inntektsbringende aktivitet i selskapet holdes utenfor, mens resten av sjablonginntekten tilskrives eieren. Dersom eieren betaler leie for bruk av formuesobjektet, skal betalt leie komme til fradrag.

For gårdsbruk og skogbrukseiendommer medfører forslaget risiko for at man innfører skatt på verdier som ikke er reelle.

Men også i skogbruket har vi selskap. Noen eiendommer er eid i aksjeselskapsform, men regelen vil også slå ut for deltakerliknede selskap. Og slike eiendommer har ofte mange hus og hytter. Noen bygninger har høy utleieverdi mens mange har lav eller ingen verdi. Ved at forslaget går ut på at man skal basere seg på en sjablong og at alle bygninger kan leies ut 52 uker i året, kan dette komme riktig skjevt ut.

I høringsnotatet er det drøftet om det bør gjøres et unntak for våningshus og også å lage et unntak for objekter under 100 000 kroner i omsetningsverdi. Men slik forslaget lyder, kan man få ganske mange interessante skattesaker på landbrukseiendommer drevet i selskapsform. Det er derfor viktig at Finansdepartementet ser på forholdene for landbruk på nytt.

Norges Skogeierforbund har tatt opp dette i sin høringsuttalelse. 

Uttalelsene fra Landbruks- og matdepartementet, NORSKOG og Norges Bondelag belyser også ulike sider av saken.

Høringssaken med linker til alle uttalelsene, finner du her