Hopp til innhold

Prisene kan ha nådd toppen

Gjennomsnittlig tømmerpris var på 430 kr/m3, også dette høyere enn noen gang tidligere. Økningen fra 2018 er på hele 6 prosent.

Den månedlige tømmerprisen lå imidlertid på det høyeste vinteren 2019 og har etter det hatt en nedadgående trend.

– Tømmerprisen varierer med etterspørselen etter trelast, kartong og papir, og mye tyder på at pristoppen er nådd for denne gangen, kommenterer seksjonssjef Per Guldbrand Solli i Landbruksdirektoratet.

Det er tømmer av gran som oppnår den høyeste gjennomsnittsprisen. Samtidig er det dette sortimentet som har hatt størst prisnedgang gjennom siste halvdel av 2019.

Hogsten øker mest på vestlandet

Det er på Østlandet vi har mest skog og det er her det hogges mest. De nye fylkene Innlandet og Viken står til sammen for 2/3 av hogsten. Men hogsten øker mest i Vestlandsfylkene, her er det en økning på 14 prosent fra 2018. I Trøndelag er hogsten derimot redusert noe de senere årene.

Les mer om avvirkning og tømmerpriser på Landbruksdirektoratets statistikksider

Prisutvikling tømmer.jpg

Den høyeste tømmerprisen de to siste årene var i mars 2019 med gjennomsnittpris på 457 kr/m3. Den laveste var i desember 2017 med 368 kr/m3.

Årlig avvirkning.jpg

I 2019 endte den totale tømmeravvirkningen* på 11.18 mill. m3. som  er en økning på omtrent 230.000 m3 (2,1 %) fra 2018.

Fakta om avvirkningstallene

Avvirkningstallene i Landbruksdirektoratets statistikk representerer alt innmålt industrirundvirke (skur-, sams- og massevirke). Sortimentene ved til brensel (energivirke), pyntegrønt og juletrær inngår ikke i statistikken. Tallene er hentet fra skogfondsregnskapet.