Hopp til innhold
Skogpolitikk er viktig for å ivareta skogens rolle i det grønne skiftet, med fornybare råvarer som samfunnet trenger til erstatning for olje, understreket næringspolitisk rådgiver i Glommen Mjøsen Skog, Anita Ihle, til stortingspolitikerne . På bildet Nils Kristen Sandtrøen (Ap), Carl I. Hagen (Frp), Bengt Fasteraune (Sp), Anita Ihle, Anna Molberg (H), Yngve Holth (Glommen Mjøsen Skog), Margrethe Haarr (Sp), Gudmund Nordtun (Glommen Mjøsen Skog, Per Martin Sandtrøen (Sp), Rune Støstad (Ap) og Sven Inge Sunde (Anno Museum - tilhører, klar for stortingspolitikernes neste møte).

Et gjennomgående tema var at skogbruket trenger forutsigbarhet i avgjørende tider.

– Vi er en viktig del av løsningen i det grønne skiftet. Vi utvikler oss for å fylle en vesentlig rolle ved å levere bærekraftig, fornybar råvare som samfunnet trenger. Det er derfor helt avgjørende at det er tett kontakt mellom dere som politikere og oss i skogbruket, og at vi blir tatt med på råd i prosesser som berører skogbruket, sa næringspolitisk rådgiver Anita Ihle i møtet.

Glommen Mjøsen Skog var i tillegg til Ihle representert ved næringspolitisk sjef Yngve Holth, administrerende direktør Gudmund Nordtun og leder for kommunikasjon og marked, Guro Breck. Fra stortingsbenkene for Innlandet deltok Nils Kristen Sandtrøen, Carl I. Hagen, Bengt Fasteraune, Anna Molberg, Margrethe Haarr, Rune Støstad, Per Martin Sandtrøen og Marit Knutsdatter Strand.

Politikerne ga gode tilbakemeldinger på faktagjennomgangen i møtet, som tok utgangspunkt i hvor skogbruket står i dag, og hva skogbruket skal levere i framtida.

Skog og tre er en særdeles viktig verdikjede i Innlandet. Fylket har en firedel av landets verdiskaping fra trelast- og trevareindustri. Det er 5000 arbeidsplasser med grunnlag i skogbruket. Innlandet har en firedel av landets skog i volum, og 40 prosent av landets tømmerhogst.

Tilstanden i norske skoger

– I løpet av de siste 100 årene er volumet i norsk skog tredoblet. Arealet med naturskogskvaliteter øker, og nå er 30 prosent av den produktive skogen klassifisert som naturskog, sa Holth med referanse til NIBIO.

I dag er 5 prosent av norsk skog vernet, og det nasjonale målet er 10 prosent.

– Ordningen med frivillig vern er helt avgjørende – den fungerer svært godt. De siste 10 årene er det fredet over 1,5 millioner dekar skog. Det tilsvarer 300 m2 skog per minutt, sa Holth.

Tallet er verdt å merke seg opp mot NRKs nyhet om at 79 m2 urørt natur bygges ned i minuttet.

I Norge fredes 300 m2 skog i minuttet.
Yngve Holth, næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog

– Vi i skogbruket har evne og vilje til å økte takten med frivillig vern ytterligere, men da trenger vi stabile og forutsigbare bevilgninger. Vi kan ikke ha jojo-politikk og hestehandel mellom partiene år for år, sa Holth.

Han påpekte at klimaendringene vil være den største utfordringen for naturmangfoldet.

– Vi har i dag en dreining i samfunnsdebatten bort fra klima og over på naturvern. En av årsakene til dette ligger i at det framstår vanskelig for folk å bidra til klimaløsninger. Naturvern, derimot, framstår enkelt, billig og med få konsekvenser for egen livsførsel, sa Holth.

Viktige stortingsmeldinger

Kriterier for offentlige innkjøp som bidrar til økt bruk av tre i byggeprosjekter, samt effektivisering av transport på vei og bane, var vesentlige politiske temaer som Anita Ihle tok opp.

Det er dessuten flere viktige stortingsmeldinger på gang. Glommen Mjøsen Skog er opptatt av at meldingen om oppfølging av naturavtalen baseres på bærekraftig skogbruk, frivillig vern og markedsbaserte økosystemtjenester. Stortingsmeldingen om hvordan Norge skal nå klimamålene må fremme skogbruk og bruk av tre som en viktig del av klimaløsningen.

Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune (Sp) avrundet møtet med temaet tømmer og godstransport.

– Skog blir ofte glemt i diskusjonen om grønne prosjekter. En påminnelse til oss selv er at skogbruket inngår i en kjempestor verdikjede, der vi må passe på at ikke rammevilkårene ender opp med å forkludre for den viktige verdiskapingen.