Hopp til innhold
Andelseierne Knut Sjølie Kvernæs, Mie Austad og Leif Gunnar Bjørke sammen med styreleder Heidi Hemstad på møtet i Midt-Østerdal skogeierområde på Koppang. Foto: Gunnar Aakrann Eek

På hvert av de 14 møtene deltar en representant for styret og en representant for administrasjonen. Siste halvdel av møtene foregår lørdag 6., mandag 8., tirsdag 9. og onsdag 10. april – se oversikten her. Alle andelseierne i Glommen Mjøsen Skog er invitert til møtet i sitt skogeierområde.

Møtene har en svært viktig funksjon i forberedelsene til Glommen Mjøsen Skogs årsmøte 25. april. Her velges representanter til årsmøtet, samt at møtene gir delegatene råd for behandlingen av de ulike årsmøtesakene.

Viktig dialog med eierne

Det er et bredt spekter av temaer agendaen, som gir andelseierne mulighet til å ta opp det de har på hjertet.

– Møtene gir anledning til viktig dialog med eierne våre, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun.

Han stiller på seks møter, hvorav det første fant sted i Havass (Ørje i Østfold). Her var eierorganisering et av temaene som andelseierne var opptatt av.

Styremedlem Jens Naas-Bibow og områdeleder Johan Enger på møtet i Sør-Gudbrandsdal, hvor barkebilleskader, barkebillefeller (bildet) og andre skogfaglige temaer vakte engasjement. Foto: Heidi Storsveen Skaug

Organisasjonssjef Heidi Storsveen Skaug har det overordnede ansvaret for møteserien, og opplever at det er et stort spenn i hva andelseierne ønsker å diskutere.

– Disponering av årets resultat er interessant for alle. Vi får med oss mange gode tanker for det videre arbeidet, sier hun.

Samfunnsdebatt om skogbruk

I møtene gjennomgås aktiviteten i 2023, men minst like viktig er utviklingen framover.

– Skogeierne er opptatt av at vi nå har en bred samfunnsdebatt om skog og skogbruk. Engasjementet er stort, og skogeierne er med rette stolte over hvilken samfunnsgevinst som det bærekraftige norske skogbruket gir. Det er viktig at vi stadig er framme og forklarer at vi er avhengige av den fornybare ressursen tre til erstatning for fossile råvarer, sier Storsveen Skaug.

Styremedlem Kristiane Haug Berg på møtet i Heidal i Nord-Gudbrandsdal, der oppunder 30 personer deltok. Foto: Yngve Holth

Samfunnsdebatten om skogbruk var også tema på møtet i Nord-Gudbrandsdal, der styremedlem Kristiane Haug Berg og næringspolitisk sjef Yngve Holth deltok.

– Vi fikk mange gode innspill, og mange var opptatt av å få fram skogens viktige rolle for klimaet. For å utnytte skogens potensial som karbon-binder, er det viktig å drive et aktivt skogbruk og sørge for at ny skog vokser opp, sier Holth.

Entreprenørkapasitet og samfunnsdebatt om skogbruk var noen av temaene som vakte engasjement i møtet med styreleder Heidi Hemstad på Koppang. Foto: Gunnar Aakrann Eek

Både skogbruket og Glommen Mjøsen Skog er i sterk utvikling, noe som tas opp gjennom flere bolker i møtene. Blant annet har Glommen Mjøsen Skog satt forbedringsarbeid i system gjennom det siste året.

– På møtet i Midt-Østerdal fikk vi blant annet anledning til å informere om og få innspill til hvordan vi utvikler entreprenørkapasiteten vår, slik at den svarer på morgendagens behov, forteller økonomisjef Gunnar Aakrann Eek.