Hopp til innhold

Alliansen ønsker å påpeke at det er svært viktig at Stortingets vedtatte bestandsmål blir fulgt opp. En samlet vurdering av bestandens status og forventede utvikling skal legges til grunn, slik at det sannsynliggjøres at bestanden etter neste yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet.

I sitt innspill til rovviltnemndenes fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen, la Naturbruksalliansen vekt på at bestanden har ligget høyt over bestandsmålet over lang tid. Dette medfører tunge belastninger for beitebrukere, jegere, friluftsfolk og innbyggerne generelt i ulvesonen. Det er derfor på tide å ta grep som bringer oss ned på vedtatt bestandsmål. Naturbruksalliansen mener at rovviltnemndenes vedtak om å ta ut 32 ulver vil bidra til dette.  

Her leser du støtten fra Naturbruksalliansen

 

FAKTA:
Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner:
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Glommen Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.