Hopp til innhold
Skogbrukslederne er spydspisser i kontakt med skogeierne, fra venstre: Lars Erik Engebretsen, Hans Næss, Wilhelm Klingenberg Andersen og Kristian Sandnæs. Alle foto: Hans Haug.

Vi har gjennomført en omfattende spørreundersøkelse blant kunder og andelseiere. Dette vil vi gjøre årlig framover, som et viktig verktøy for å måle kvalitet og utvikling av selskapet, slik at vi best mulig kan oppfylle vårt mål om å skape verdier for andelseierne.

Undersøkelsen viser svært høy tilfredshet blant andelseiere og øvrige kunder. Verdien av å være andelseier er et av de sentrale spørsmålene. Dette er de viktigste årsakene til at de som har deltatt i undersøkelsen er andelseier i Glommen Mjøsen Skog:

  • Jeg får gode faglige råd om hvordan jeg bør skjøtte skogen min.
  • Glommen Mjøsen Skog har kompetente ansatte som utfører tjenester med kvalitet og presisjon.
  • Glommen Mjøsen Skog gjør viktig næringspolitisk arbeid på vegne av skognæringen.
  • Jeg har tro på modellen med samvirke/andelseierlag.
  • Jeg får utbytte på andelskapital og etterbetaling på tømmer.

Svært høy tilfredshet

Så mange som 75 prosent svarer at de er meget tilfreds eller tilfreds med Glommen Mjøsen Skog. 18 prosent svarer verken-eller eller vet ikke, mens bare 7 prosent er utilfreds eller meget utilfreds.

Skogbruksplan og ALLMA, tømmerkjøp og hogst, ungskogpleie, tynning, planting, og kurs/arrangement er tjenester som skiller seg særskilt ut.

At tjenesten blir gjennomført som avtalt, med kvalitet og presisjon og til rett tid, samt lønnsomhet og fagkunnskap, er viktigst ved valg av selskap eller avtale om tiltak i skogen.

Vekt på utvikling og forbedring

Administrerende direktør Gudmund Nordtun er glad for at så mange setter pris på fagkunnskapen og kvaliteten som Glommen Mjøsen Skog står for.

– Vi setter kvalitet og presisjon i høysetet, og har den siste tida gjennomført et program for å sikre at vi stadig er i utvikling og tar nye steg for å være ledende på å skape verdier i skogen for våre andelseiere og kunder, sier Nordtun.

 

Som skogbruksleder er Kristian Sandnæs et viktig bindeledd mellom skogeierne og entreprenørene som gjør jobben ute i skogen. Her sammen med hogstmaskinfører John Amundsen på ei tynningsdrift i Grue.

Skogbrukslederne Kristian Sandnæs, Wilhelm Klingenberg Andersen, Hans Næss og Lars Erik Engebretsen i Glåmdalen er svært glade for de gode tilbakemeldingene fra skogeierne.

– Jeg setter stor pris på den direkte kontakten med skogeier, der vi sammen finner de beste løsningene. Det er et stort spekter av skogeiere og skogeiendommer, og alle er like viktige, sier Sandnæs, som er nyansatt skogbruksleder i Grue.

Lars Erik Engebretsen i Våler er en av veteranene i det viktige skogbrukslederkorpset, som har tett dialog med skogeierne.

I motsatt ende av skalaen blant skogbrukslederne er Lars Erik Engebretsen i Våler.  Han har vært skogbruksleder i 35 år.

– Jeg er nå i kontakt med tredje generasjon på eiendommene. Med så langvarig kontakt og oppfølging kommer jeg tett inn på tankegodset i familiene, og blir en nær sparringspartner, sier Engebretsen.

Det er nettopp denne tette kontakten han setter stor pris på i jobben sin.

– Skogeierne ønsker å gjøre de rette tingene, og forvalte eiendommen for framtida, ta hensyn til miljøet og følge sertifiseringen. Skogeier gjennomfører kanskje ikke mer enn én eller to hogster gjennom livet, og setter stor pris på våre faglige råd. Vi blir vist stor tillit, og det setter jeg stor pris på. Det er spesielt givende og nyttig å ha den direkte dialogen med skogeier ute til skogs, sier Engebretsen.

Han ser det som en stor glede i hverdagen å møte mangfoldet av skogeiere.

– Vi treffer mange ulike folk med forskjellige yrker og bakgrunner. Fellesnevneren er at vi sammen skal sørge for en best mulig forvaltning av skogressursen, sier veteran Engebretsen.

Langsiktighet og endring

Undersøkelsen viser også at skogeierne er i endring. Over 35 prosent er interessert i alternative hogstformer som lukket hogst, og i pakkeløsninger for forvaltning av skogen.

– Vi vil utvikle oss i takt med skogeierne, og jobber tett i hop for å sette sammen et best mulig tjenestetilbud for framtida, og tilpasse oss endrede behov, sier skogsjef Torgrim Fjellstad og Erik Ødegård, leder for plan- og konsulenttjenester.

Uansett står den langsiktige tekningen støtt blant skogeierne. Over 76 prosent trekker fram at å etterlate en sunn og produktiv skog til neste generasjon er viktigst for dem som skogeier. Dernest er de opptatt av å ivareta tradisjoner og å drive aktivt skogbruk. Undersøkelsen lover godt for den viktige skognæringen i årene framover!