Hopp til innhold

Under årsmøtet i Mjøsen Skog på Honne i dag viet styreleder Terje Uggen deler av talen sin til fusjonsprosessen mellom Glommen Skog og Mjøsen Skog. Begge styrer har nylig fattet nødvendige vedtak for å kunne sende saken til Konkurransetilsynet. Endelig styrebehandling er berammet til 14. mai.

Vi må ikke, men det er likevel rett
– Vi er ikke i en situasjon hvor vi er tvunget til å ta strukturelle grep nå. Mjøsen og Glommen går godt, vi har godt omdømme, det er gode tider og vi holder enn så lenge skansene selv om de siste årenes volumvekst har stoppet opp for vår del, mens AT Skog, Viken, Glommen, SB Skog og Nortømmer alle hadde økning på mellom 5% og 13%, sa Uggen og fortsatte:

– Strukturendringer både på kjøper- og selgerside i vår bransje, den sterkt tiltakende og aggressive konkurransesituasjonen og stadig mer omfattende og kostbare prosesser for videreutvikling av IT-løsninger, administrative og kommersielle systemer og stadig behov for styrking av egen kompetanse, aktualiserer sterkt å ta grep nå.

– Dette blir ikke en avstemming for enten å ta et strukturelt grep eller å beholde Mjøsen Skog uendret slik vi kjenner skogeierandelslaget vårt i dag. Fra mitt ståsted er det vanskelig å se for seg at Mjøsen Skog vil kunne hevde seg godt i den konkurransen vi allerede har og som vil utvikle seg videre, uten at vi uansett må gjøre betydelige endringer. Vi vil ikke kunne fortsette å være det Mjøsen Skog som vi framstår som i dag. De nødvendige endringene er det, etter min vurdering, vesentlig større forutsetningen for å lykkes godt med gjennom den robustheten vi får sammen med Glommen enn den vi vil kunne mobilisere på egenhånd, sa Uggen.

Styrelederen understreket at Mjøsen Skog ikke har noen kommersiell egenverdi som bedrift. – Vi er ene og alene til som verktøy for våre andelseiere. Vi er til for skogeierne for å sikre avsetning på tømmer i gode og dårlige tider – til best mulige priser, med best mulig faglig støtte og service og for å sikre skogeiernes verdier og grunneierrettigheter på kort og lang sikt, sa Uggen.

Foredling av råstoff fra skogen
I årsmøtetalen var styrelederen også inne på andre temaer enn fusjon. Han trakk bl.a. fram betydningen av Moelven, som representerer landets sterkeste tremekaniske miljø og der utviklingskraften er stor. Han roste også utviklingen av nye og innovative aktører innen trebyggeri og treindustri som bidrar til økt bruk av norsk tømmer og trakk spesielt fram Hunton, som har hentet hjem tidligere produksjon i Polen og åpnet ny fabrikk for produksjon av trefiberisolasjon på Gjøvik.

Terje Uggen omtalte også satsingen til Splitkon på Åmot i Buskerud og Termowood i Hurdal, som begge lager krysslimte tre-elementer, samt planer for biodrivstoffproduksjon både i Åmli og på Tofte. – Dette er viktig for å gjøre oss selvforsynt i massivtrebyggingen, sa Uggen.

Vern eller bruk av grønt karbon
Terje Uggen mener både nasjonal politisk ledelse og storsamfunnet i stadig sterkere grad ser skogens viktige rolle som fornybar ressurs i klimasammenheng og at vi må utnytte skogen og skogressursene bedre.

– Dette aktualiserer ikke minst å bruke mer tre i hus og byggkonstruksjoner og å innfase det grønne karbonet så langt som mulig til erstatning for det svarte karbonet. Likevel er skogvern en evig pågående tematikk, sa Uggen og viste til naturvernernes ambisjoner om vern av skog. Uggen understreket derfor at kampen mot vern og restriksjoner må fortsette.

Utfordringer fra EU
– Vi fikk bakoversveis av EU-kommisjonens opprinnelige forslag til bokføringsregler av CO2-utslipp. De opprinnelige regnereglene ville ført til at Norge måtte ha bokført et betydelig utslipp pga hogst til tross for at Norge rent faktisk har stort CO2-opptak. Uten iherdig innsats fra Skogeierforbundet og våre søsterforbund i nabolandene, kunne vi endt i en virkelighet som ville redusert våre muligheter til å øke avvirkningen i norske skoger, sa Uggen.

Han var glad for at regjeringen nå har meldt inn til EU at vi kan øke hogsten og likevel holde oss innenfor regelverket for opptak og utslipp av klimagassutslipp fra skogsektoren. Samtidig har en ny utfordring dukket opp fra EU, med navnet TAXONOMY. Dette rammeverket beskriver hva som skal regnes som bærekraftig økonomisk virksomhet. Skog- og treindustrien er i utgangspunktet ikke med og skal da pr. definisjon ikke kunne regnes som bærekraftig virksomhet. Nok en gang blir Skogeierforbundets innsats viktig.

-Skogeierforbundet har tatt tak i dette og spiller for alt det er verdt på våre nordiske og internasjonale forbindelser, sa Terje Uggen.

Tenk Tre
Styrelederen uttrykte avslutningsvis stor tro på «Tenk Tre»-satsingen som nå kommer.

– Med initiativ fra Skogeierforbundet nærmer vi oss en svært positiv og bransjeomforent satsing i hele verdikjeden på kampanjen «Tenk Tre». Kampanjen retter seg mot allmennheten og folkeopinionen for å vise at skogbruket og bruken av tre er en viktig del av løsningen på de klimautfordringene vi står oppe i. Dette blir en viktig satsing framover, sa Uggen.

Les hele talen
Styreleder Terje Uggens tale til årsmøtet i Mjøsen Skog 24. april 2019 finner du her.