Hopp til innhold
Sverre Holm holder foredrag
- Vi må gjøre skogen rustet for mer ekstremvær, sa fagsjef skogskjøtsel i Glommen Mjøsen Skog, Sverre Holm på klimakonferansen i Gjøvik. Foto: Anita Ihle

Klimapåvirkning og klimatilpasning i jord- og skogbruket i Innlandet var tema da over 120 deltakere fra landbruket, kommuner, bransjen og forskermiljøet samlet seg på Gjøvik for å lære mer og drøfte hvordan utfordringene kan løses sammen.

Konferansen ble arrangert i samarbeid av Gjøvik og Toten-kommunene, Glommen Mjøsen Skog, Innlandet Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Delen om skogbruk handlet om skogens rolle i det grønne skiftet, hvor målet var å inspirere og motivere aktører i skogbrukssektoren til grønn, bærekraftig og lønnsom omstilling gjennom mer klimarobust forvaltningspraksis.

Mer ekstrem vind

Sverre Holm, som er fagsjef skogskjøtsel i Glommen Mjøsen Skog, fortalte om utfordringene skogbruket må forberede seg på.

– Vi vil få et klima hvor ekstremvinden blir mer ekstrem, slik at vi får flere ødeleggende stormer slik vi har sett de senere årene, sa Holm.

Konferansesal
Konferansen samlet over 120 personer fra myndighetene og forvaltningen, fagfolk fra forskningsmiljøer, representanter fra bransjeorganisasjoner og ikke minst bønder og skogbrukere. Foto: Gjøvik kommune

Mer varme og tørke og mildere vintre

At klimaet stadig blir varmere fører til en rekke utfordringer for skogbruket.

– Det betyr lengre tørkeperioder, slik vi opplevde tørkesommeren 2018. Det betyr også mildere vintere med tung snø, som øker faren for at topper brekker og at trær velter, forklarte Holm.

Varmere klima gjør at vekstsesongen går lenger utover høsten og øker faren for høstskudd på gran, som kan gi dårligere tømmerkvalitet og lønnsomhet for skogeieren. Det øker også faren for billeangrep.

– Vi har de senere årene registrert økt skadeomfang fra bredsnutebille og granrotbille. Dette er antakelig eksempler på nye skadegjørere som kommer av et varmere klima, sier Holm.

Rett treslag og stell skogen

Fagsjefens klare anbefaling til skogeiere er å gjøre skogen best mulig rustet for klimaendringene.

– Det aller viktigste er å velge rett treslag til rett sted og ha mer barblandingsskog. Deretter er nøkkelen for en robust skog å gjøre ungskogpleie slik at trærne får plass til å utvikle store kroner og derigjennom en stor og kraftig rot som forankrer treet godt til bakken. Ungskogpleie gir også en rekke andre fordeler, slår Holm fast.

Anbefalingene fra Glommen Mjøsen Skogs fagsjef fikk støtte fra seniorforsker på skog og klima, Jogeir N. Stokland, ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Han gikk igjennom utvalgte klimatiltak i skog, som sammenfalte med mye av det Sverre Holm hadde sagt.

Kjersti Bjørnstad
Kjersti Bjørnstad, som er statssekretær i Klima- og miljødepartementet, snakket om landbrukets ansvar og muligheter i klimakrisen. Foto: Gjøvik kommune

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Kjersti Bjørnstad (Sp), var først ut på programmet.

– Klimaendringene kommer til å ramme oss alle på ulike måter, så det er noe vi alle må jobbe med. Landbruket er den sektoren som kanskje merker klimaendringene mest. Landbruket er en viktig bidragsyter som har et stort ansvar, men også store muligheter i situasjonen vi står i, sa Bjørnstad på klimakonferansen.