Hopp til innhold

– Vi har lagt bak oss et år med store endringer – blant de største og mest gjennomgripende endringene i både Mjøsens og Glommens historie, var Terje Uggens åpningsreplikk da årsmøtet i Glommen Mjøsen Skog ble avholdt 16. juni. 

– Fusjonen har krevd endringsvilje, endringsevne og arbeidsinnsats godt utover normalen i et vanlig driftsår, fortsatte Uggen, som på ingen måte satt i et vanlig årsmøte denne sommerkvelden. For på grunn av Covid-19-pandemien ble det første årsmøtet til det nyfusjonerte Glommen Mjøsen Skog avholdt delvis digitalt. Representantene satt spredt på de ulike distriktskontor og fulgte «sendingen» fra Elverum. 

lhmr i .pngRepresentanter fra Sør-Gudbrandsdalen og Ringsaker samlet på Glommen Mjøsen Skogs styrerom på Lillehammer. Foto: Berit Sanness

Bedre rustet sammen
– Vi kan konstatere at vårt fusjonerte Glommen Mjøsen Skog har fått prøve seg i kraftig uvær gjennom sitt første år!  Jeg vil si at testen er bestått. Vi fikk en tøff start, men har evnet å se framover – og ikke bakover ! sa Uggen. 

– Jeg er overbevist om at Mjøsen og Glommen hadde stått vesentlig dårligere rustet til å håndtere årets utfordringer hver for seg og at vi ikke hadde hatt løfteevne til å sikre vår posisjon i Moelven slik vi har gjort dersom vi ikke hadde tatt det avgjørende strukturelle grepet gjennom fusjonen, fortsatte Uggen.

Kvalitetsmål og tydelig stemme
Uggen gjorde rede for flere tema som har vært viktige for andelslaget siden fusjonen i fjor høst, deriblant: 

  • Arbeid med strategiplan:
    – Prosessen og involveringen har vært god. Vårt strategiske mål er å forbedre vår kvalitet og presisjon på flere sentrale operative områder og i forhold til tettere og bedre kontakt med og informasjon til våre andelseiere, sa Uggen. 
  • Økt synlighet:
    – Vi er en betydelig samfunnsaktør, vi har tyngde og vi blir sett og lyttet til. Vi må stadig styrke vår utadrettede profil og underbygge vår «licence to operate» med faktabasert og folkelig begripelig argumentasjon.  
  • Næringspolitisk regionalt:
    – Vi skal engasjere oss og være tydelige der grunneierretten og vår næring settes under press. Vi har avgitt høringsuttalelser på klima- og miljøplaner i alle kommuner der det har vært aktuelt. Glommen Mjøsen Skog har arbeidet aktivt for å få gjennomslag for viktige elementer og prinsipper for skogeierne da PEFC Norsk Skogstandard nylig ble revidert, vi er en sterk bidragsyter i Norwegian Wood Cluster og da det ble kjøpt inn ny hogstmaskin til skogelevene på Sønsterud,  og vi har et systematisk arbeid rettet mot vei- og transportsiden for en kostnadseffektiv tømmertransport. 

Generaldebatten
I generaldebatten fikk styreleder og administrasjonen blant annet spørsmål rundt tømmerprising, oppkjøp og engasjement i Moelven, forskning og utvikling, status på tømmerterminaler og problematikk rundt svartelistede planter som brer seg uønsket. Flere ga uttrykk for godt arbeid med fusjonen.

Adm. dir. Gudmund Nordtun orienterte om tilpasninger og tiltak i forbindelse med tømmermarkedet og Covid-19-situasjonen. Han kunne vise til gode tall på markedsandeler, redegjorde for Moelven, samt status på implementeringsarbeidet i organisasjonen.

– Vi er i gang med et omfattende og strukturelt arbeid når det gjelder kvalitet og presisjon i våre arbeidsprosesser. Vi er et fusjonert selskap, men selve implementeringsarbeidet fortsetter. Vi er i ferd med å bli et bra team og jeg har klokketro på at vi kommer til å være godt rustet for framtiden, sa Nordtun. 

Roset innsatsen
Terje Uggen benyttet også anledning til å takke administrerende direktør Gudmund Nordtun som han sa hadde stått stødig som en påle faglig, forretningsmessig og som leder, samt rose innsatsen til de ansatte og lokalorganisasjonen i året som har gått. Også «storstyret» på 16 personer fikk honnør:

– Mange forventet at det kunne bli krevende med det store styret. Den frykten har vist seg grunnløs. Styret har vært positivt krevende, men konstruktivt og disiplinert. En særlig takk vil jeg rette til nestleder Ole Th Holt for godt, inspirerende og nært samarbeid, sa Uggen. 

Uggen har sittet som styreleder i Mjøsen Skog fra 2015 til 2019, deretter i ett år for det samlede styret i Glommen Mjøsen Skog. Han overlater nå stafettpinnen til Heidi Hemstad som ble valgt som ny styreleder på årsmøtet: 

– Jeg ønsker Glommen Mjøsen alt vel – og jeg ønsker det nye styret og ny styreleder lykke til, avsluttet Uggen.