Hopp til innhold
Salgssjef Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog spår fortsatt høye tømmerpriser gjennom vinterukene på nyåret. Foto: Hans Haug

Skogindustriens ferdigvaremarked er magert for tida. Dette gjelder særlig trelastmarkedet, på grunn av et voldsomt fall i byggeaktiviteten. Treforedlingsprodukter som grafisk trykkpapir har også vært sterkt utsatt med fall i etterspørsel i dyrtida vi nå er inne i.

– Oppsummert har alle produktsegmenter med base i cellulose og tremasse hatt en negativ prisutvikling gjennom det meste av dette året, sier Håkon Bakken.

Unormal råvarepris

Med et bakteppe med sviktende salg og fall i priser på sluttproduktene, ville en logisk markedsmessig konsekvens være at prisene på råvarer også gikk ned. Men det har ikke skjedd i dette tilfellet – tømmerprisene holdes oppe.

Håkon Bakken forklarer at årsaken her er sammensatt.

– En faktor ligger i at massevirkeprisen har ligget forholdsmessig høyere enn sagtømmerprisen, sier Bakken.

Økte massevirkepriser ved inngangen til året gjorde tynning og slutthogst av skog med høy massevirkeandel interessant. Mange skogeiere benyttet anledningen til å få gjort unna sårt tiltrengt tynning. Også skog av lavere kvalitet ble slutthogd av samme årsak. Slike hogster gir ikke samme totalvolum inn i markedet som når det er større trykk på sagtømmer.

– Behovet for massevirke har ikke blitt dekket. Markedet i Norge, Sverige og Finland henger i hop, og den finske massevirkeindustrien har trengt ny tilførsel på grunn av sanksjoner mot Russland, forklarer Bakken.

I sagbruksindustrien er underskuddet på tømmer enda sterkere, fordi dreiningen mot hogst av massevirke har vært såpass markant.

– Så mens de fleste industrier egentlig hadde håpet på og trengt billigere råvare, skjer det stikk motsatte. Effekten av økende tømmerpris vil selvsagt medføre ytterligere svak økonomi for industrien, sier Håkon Bakken.

Reddes av valutafordel

For mange industriforetak ligger redningen i valutakursene.

– Vi ser at valutafordelen for norske og svenske aktører i det internasjonale markedet gjør at de fleste planlegger å kjøre med full produksjon for å sikre et bredere kundenett for sine ferdigprodukter. På den måten vil de være godt rustet med mange potensielle kunder når verden normaliserer seg i økonomisk forstand, og etterspørselen etter trebaserte varer igjen øker, sier Bakken.

Han minner om at det heller ikke er kostnadsfritt å redusere produksjonen.

– Åpenbart vurderer industrien det for å være totaløkonomisk mest lønnsomt å kjøre full produksjon så sant de får nok råvare. Med større etterspørsel etter skogsvirke enn produksjonen i skog strengt tatt tilsier, så øker tømmerprisene. En forunderlig situasjon, men slik er det, sier Håkon Bakken.

Spennende forhandlingsinnspurt

I dagene fram mot jul sitter han i forhandlinger med industrien, for priser som skal gjelde fra januar. Noen temperaturmålinger fra status i forhandlingene får vi ikke ut av ringreven Bakken.

– For oss er det viktig ikke å la oss fange av magre økonomiske resultater hos industrien. Uansett – jeg ser fram til et spennende og givende nytt år for og med den fornybare råvaren tre, og i den viktige verdikjeden som vi er en del av.