Hopp til innhold

– Skog- og trenæringen er nøkkelen til å løse de store utfordringene vi har for framtida. Det er svært viktig å utnytte ressursen som skog og tre er. Skogen skal ikke bare stå der – vi trenger en aktiv forvaltning av skogen, sa Gjelsvik.

Han var klar på at regjeringen vil følge opp skognæringen aktivt i tråd med regjeringsplattformen.

– Plattformen er tuftet på verdiskaping i distriktene, og der er skog- og trenæringen helt sentral, sa Gjelsvik til Hemstad.

Hemstad tok kontakt med Gjelsvik på Tømmer og Marked-konferansen til Viken Skog på Sundvolden Hotel i lys av debatten som er forsterket gjennom NRKs artikler om skogbrukets miljøkartlegging og sertifiseringsordning.

Profesjonelle systemer

– Vi er bekymret fordi ulike krefter nå jobber for nytt lovverk og reguleringer uten at vi har en sannferdig debatt om det profesjonelle systemet vi har i dag, sa Hemstad.

Hun slår fast at skognæringen:

  • Kartlegger skogene i tråd med forskning og forskrifter
  • Sertifiserer tømmer etter en standard som er utviklet i samarbeid med miljø-, natur- og friluftslivorganisasjoner
  • Kontrolleres av Det Norske Veritas

– Vi har solide systemer som er forskningsbaserte og profesjonelle, understreker Hemstad, som er styreleder i Norges Skogeierforbund og Glommen Mjøsen Skog.

Gjelsvik.jpgKommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik la vekt på at det fantastiske råstoffet tre gir grunnlag for utvikling av mange avanserte produkter. 

Gjelsvik la i sitt foredrag på konferansen også vekt på mulighetene som ligger i bærekraftig bruk av skog og tre.

– Å bruke hele treet, inkludert grot, og å bruke tømmerstokken flere ganger, blir viktig framover. Vi ser en vesentlig utvikling av sirkulære løsninger og ombruksløsninger av tre i blant annet byggenæringen. Vi får også stadig flere avanserte produkter av det fantastiske råstoffet tre. Vi i regjeringen skal være solide medspillere med forutsigbare rammevilkår, og støtte opp omkring det som skogeierne skaper i samarbeid med privat kapital, sier Gjelsvik.

Statsministeren om det moderne tømmeret

Statsminister Jonas Gahr Støre deltok også på konferansen via video, og uttalte følgende:

– Uten tømmer hadde ikke Norge vært det landet det er i dag. Og vi klarer ikke å løse oppgavene vi har foran oss uten tømmer. Slik er tømmer moderne, vi trenger råvaren, vi trenger biomassen til å produsere biobaserte produkter, sa Gahr Støre.

Han påpekte at skogen er en viktig ressurs som skogeierne forvalter gjennom bærekraftig skogbruk.

– Vi trenger en aktiv forvaltning av skogen, der vi bruker hele tømmerstokken, henter bærekraftig energi, og samtidig får karbonlagring, sa Gahr Støre, og hadde klare tanker for framtida:

– Med våre betydelige bioressurser i skogen, kan vi være et foregangsland basert på aktivitetene i skogen og med råvaren fra skogen, sa Støre, og viste til blant annet trebygg og nyskapende industri.

– Her går dere i bresjen for utviklingen, mens vi i regjeringen skal være gode på å sikre rammevilkår.

Nordtun, Hemstad og Holth.jpgAdministrerende direktør Gudmund Nordtun, styreleder Heidi Hemstad og næringspolitisk sjef Yngve Holth fra Glommen Mjøsen Skog på Tømmer og Marked.