Hopp til innhold

Høstmøtet er en årlig arena for de tillitsvalgte i Glommen Mjøsen Skogs geografi. I år var strategi et hovedtema: Styret og administrasjonen jobber gjennom høsten med en ny strategi for Glommen Mjøsen Skog for perioden 2023-2026.

Strategien dekker en rekke vesentlige områder som utvikling av tjenester og verdier for skogeier, innovasjon, rekruttering, prioriteringer for økonomisk vekst og lønnsomhet, og ikke minst samfunnsrolle og næringspolitisk arbeid.

Forut for styrebehandling i desember var det vesentlig å høre de tillitsvalgtes syn på strategiutkastet.

Det ble særlig lagt vekt på to temaer for diskusjon blant de tillitsvalgte:

  • Økonomiske prioriteringer
  • Hvordan bygge opp forståelsen for skogbrukets betydning for samfunnet

20221124_140722.jpg

Fra gruppediskusjonene

Når det gjelder forståelse og legitimitet, er dette noen av stikkordene fra de tillitsvalgte:

  • Vi må synliggjøre hva skogbruket skaper, både i skogen og gjennom foredlingen. Gjennom skogbruk, sagbruk og treforedling har vi stor betydning for lokalsamfunnene rundt i landet.
  • Mange er ikke klar over at vi driver et familieskogbruk i Norge. Det må vi løfte fram!
  • Det florerer av feilaktige påstander om skogbruket, og det bunner i manglende kunnskap om miljøarbeid, vern og skogens betydning for klimaet. Det er viktig at vi har ressurser til å være til stede i debattene, både lokalt og nasjonalt.

Vi tok også en prat med to av de tillitsvalgte som deltok i møtet, der de utdypet tematikken som følger:

20221125_101345.jpg

Ann Jeanette Kjæstad fra Hernes i Elverum:

– Som skogeier er jeg opptatt av å fortelle om råvaren vi produserer og betydningen den har for samfunnet. Tre er fornybart og bærekraftig, og vi kommer til å trenge mer trevirke i framtida, sier hun.

Produkter av tre erstatter plast, tre er et vesentlig byggemateriale, og hun viser i tillegg til bygg i massivtre som en viktig del av utviklingen.

20221125_100259.jpg

Lars Maagaard fra Vallset i Stange trakk også fram klimaperspektivet:

– Skogen er vår grønne lunge, og den binder oppunder halvparten av landets årlige CO2-utslipp. Det tror jeg ikke folk er klar over, sier Maagaard.

Han er også opptatt av verdiskapingen og arbeidsplassene som skogbruket skaper:

– Moelven Industrier har fem sagbruk, og det gir hundretalls arbeidsplasser bare her i fylket vårt, sier han.

Maagaard er dessuten styreleder i Romedal Almenning, der det er lagt ekstra vekt på turstier til glede og nytte for lokalbefolkningen.

– På den måten er vi en viktig bidragsyter til friluftsliv og folkehelse, sier han.

Heidi Hemstad tok opp flere av disse problemstillingene i sitt innledningsforedrag på høstmøtet, og var særs tydelig når det gjelder klima:

– Hvis vi ikke skal bruke skogen, har vi ingen sjanse til å nå klimamålene. Vi driver et bærekraftig skogbruk, og derigjennom har vi et skogbruk som binder mye CO2. Skogen er en fornybar ressurs, og er virkelig en del av løsningen for framtida, sa Hemstad.

På programmet for øvrig sto foredrag om tømmermarkedet, næringspolitikk og driften i selskapet, ved henholdsvis salgssjef tømmer Håkon Bakken, næringspolitisk sjef Yngve Holth og administrerende direktør Gudmund Nordtun. Dag to av møtet inneholdt også en bolk om det pågående prosjektet som skal utvikle eierorganisasjonen.
Høstmøtet fant sted på Elgstua i Elverum 24.-25. november 2022.

20221124_141425.jpg

20221125_083345.jpg