Hopp til innhold

I pressemeldingen går det fram at tiltakene som nå iverksettes retter seg særlig mot to områder; bedrifter som har tapt marked og omsetning som følge av korona-pandemien, og bedrifter med investeringsprosjekter som har fått betydelige kostnadsøkninger som følge av fallet i kronekursen.

– Innovasjon Norge forvalter ordninger over jordbruksavtalen som er skreddersydde for å utvikle landbruket. Mange av tilleggsnæringene i landbruket opplever nå utfordringer som følge av at de vanlige salgsakanlene er borte eller at tjenester må stenges ned midlertidig. Jeg er glad for at virkemiddelbruken tilpasses slik at den møter de utfordringene som deler av næringen står ovenfor nå, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Tap av omsetning og inntekt

Mange bedrifter innen lokalmat, landbrukstilknyttet reiseliv, Inn på tunet og i reinnæringen opplever nå bortfall av marked og tap av inntekter som følge av koronapandemien. For denne gruppen innføres det nå to nye tilskuddsordninger.

Den ene ordningen gir bedrifter som har behov for det mulighet til å søke støtte til forprosjekter for å avklare for eksempel nye markedsmuligheter. Slike forprosjekter kan støttes med inntil 100 prosent av godkjente kostnader, begrenset oppad til 150 000 kroner.   

Den andre ordningen gir bedrifter mulighet til å søke tilskudd til å gjennomføre nødvendige prosjekter som følge av koronakrisen og bortfall av omsetning og inntekt, som for eksempel å utvikle nye markeder. Slike prosjekter kan støttes med inntil 75 prosent for utviklingskostnader og inntil 50 prosent for fysiske investeringer som er nødvendige for å få gjennomført prosjektet.  

Samtidig økes tilskuddssatsene fra 50 prosent til inntil 75 prosent for forprosjekter og hovedprosjekter for bedriftsnettverk. Forstudier kan allerede støttes med inntil 100 prosent.