Hopp til innhold

Hva mener de regionale politikerne om forvaltning og bruk av skogressursene? Glommen Mjøsen Skog stilte et knippe stortingskandidater en rekke spørsmål i forkant av høstens valg.

Arbeiderpartiet: Nils Kristen Sandtrøen, 2. kandidat i Hedmark og
Jon-Ivar Nygård, 1. kandidat i Østfold

1. Skognæringen mener skogen som råstoff vil få en sentral rolle i framtiden, og vi har et mål om å utvikle verdiskaping og videreforedling av vår råvare – tømmer – i Norge. På 2000-tallet har vi dessverre gått fra å være netto importør til netto eksportør av tømmer. Verdiskapings- og sysselsettingspotensialet er stort, men det må investeres. Glommen Mjøsen har tatt til orde for skattestimulanser på linje med det oljen har for å få til en slik satsing. Hvilke tiltak vil du prioritere?

Svar: Vi går til valg på en skattereform slik at det blir mer attraktivt å investere i klimavennlige næringer. Underskuddet for Norges økonomi i handelen med utlandet har de siste årene fått et stadig større underskuddet utenom olje og gass. Det haster med å begynne å føre industri- og næringspolitikk som får opp verdiskapingen og eksportinntektene fra fastlandsøkonomien. Dette skal vi klare samtidig som utslipp skal kuttes. Å investere i biobaserte næringer bidrar derfor til å oppfylle flere mål samtidig. I Østfold er bioøkonomi/treforedling en stor og viktig næring som vi vil utvikle og ta vare på.

 

2. Å få mer av tømmertransporten over fra vei til bane vil ha stor betydning for klimaavtrykket. Å satse på jernbane vil kunne redusere antall vogntog betraktelig, og samtidig øke lønnsomheten i norsk skogbruk, uavhengig om tømmeret skal til norsk eller svensk skogindustri. Kongsvingerbanen er Norges viktigste godsbane og den ble erklært overbelastet i 2017. Det må investeres for framtiden. Vil du sørge for at Kongsvingerbanen får nødvendig fokus som den fortjener som Norges desidert viktigste bane for gods ut og inn av landet?

Svar: Arbeiderpartiet mener det nødvendig med investeringer på Kongsvingerbanen samt å få på plass en ny tømmerterminal i Kongsvingerområdet.

 

3. Godspakke Innlandet er i tillegg til kapasitet på Kongsvingerbanen helt sentral for skogbruket på hele Østlandet. Vil du og ditt parti sørge for at Godspakke Innlandet med elektrifisering, terminalutvikling, tilsvinger og møtespor, blir prioritert i de årlige statsbudsjetter?

Svar: Arbeiderpartiet mener tiltakene som ligger i Godspakke Innlandet, vil gjøre jernbanen mer konkurransedyktig både på transporter nord–sør og Innlandet mot Sverige og kontinentet. Som en del av dette er det nødvendig elektrifisering/ strøm, kryssingsspor og tilsvinger.

 

4. Bærekraftig forvaltning av skog, slik vi har i Norge, er en svært viktig del av den langsiktige klimaløsningen. Skognæringen mener også at vi har god kontroll og en positiv utvikling mht biologisk mangfold. Vi har en ressurs som vi kan utnytte mer av enn vi gjør i dag. Er du tilhenger av mer vern eller mer aktiv bruk av ressursen på en bærekraftig måte?

Svar: Vi støtter en aktiv bruk på en bærekraftig måte.

 

5. Mener du frivillig vern av skog er en god ordning som skal videreføres? Fram til i dag har skogbruket framskaffet større areal for vern enn det har vært statlig vilje til å finansiere. Mener du at finansieringen over statsbudsjettet skal økes eller reduseres?

Svar: Ja, Arbeiderpartiet er for ordningen med frivillig vern, og har foreslått mer penger til formålet.

 

6. Glommen Mjøsen Skog er med i alliansen for norsk, privat eierskap gjennom Norges Skogeierforbund. Formuesskatt på arbeidende kapital er en skatt som svekker norsk, privat eierskap og går dermed rett inn i debatten rundt nasjonalt eierskap. Glommen Mjøsen Skog er svært opptatt av å videreutvikle et sterkt, lokalt, privat eierskap av skog. Bør formuesskatten økes, holdes på samme nivå som i dag eller reduseres?

Svar: Arbeiderpartiet vil sørge for en mer rettferdig formuesskatt. Vi mener det skal gjøres endringer slik at det skal mer til for å betale den, men at de rikeste skal betale noe mer.

 

7. Arveavgift – Norsk landbruk preges av familieeierskap med lange tradisjoner gjennom generasjoners eierskap. Diskusjonen rundt arveavgift følges derfor av mange av våre andelseiere med stor interesse. Har dere programvedtatt å gjeninnføre arveavgiften? Om dere ikke har det, hva er din holdning til spørsmålet om arveavgift skal gjeninnføres eller ikke?

Svar: Nei, Arbeiderpartiet vil videreførende dagens gjeldende politikk på feltet.

 

8. Skogen skal fylle mange formål. Forventningene til nye produkter og mer råstoff fra skogen er store. GMS er opptatt av aktiv forvaltning og aktive eiere av skogen. Ser du behov for endringer i jord- eller konsesjonslov for å sikre en aktiv forvaltning?

Svar: Ja, vi ønsker å forbedre konsesjonsloven for å bidra til mer lokalt og personlig eierskap i stedet for at utenlandske oppkjøpere tar over naturressursene i Norge.

 

9. Statskog er en stor og viktig aktør i norsk skogbruk, men innen jaktutleie og forvaltning av utmarksarealer er de svært store. Statskog kan sies å være prisstyrende når det gjelder utvikling av jakt som hobby og opplevelse. En videreutvikling av jakt som næring har lenge vært en målsetning for myndighetene. Statskog er imidlertid unntatt fra å betale merverdiavgift (mva), mens private må det. Mener du at en slik forskjellsbehandling av aktører som konkurrerer i samme marked er riktig? Vil du jobbe for at jakt unntas fra mva-plikt for derigjennom å skape balanse?

Svar:Arbeiderpartiet har ingen vedtak om å endre politikken på feltet.

 

10. Rovvilt/ulv – Ulvesona forutsetter at en svært begrenset del av landet (sona) skal ha ulv. De andre rovviltartene forvaltes også ihht en sonepolitikk. For skogbruket er det spesielt ulv som er belastende, fordi ulven belaster elgstammen hardt og reduserer jaktuttaket. Hva tenker du om dagens «sonepolitikk», rovviltbestand og vedtatte bestandsmål? Ønsker du og ditt parti endringer og skal dagens fastsatte bestandsmål etterleves eller er det et mål for ditt parti å øke eller redusere dem?

Svar: Ja, Arbeiderpartiet ønsker endringer som sikrer at bestandsmålene faktisk følges opp. Når en bestand ligger over bestandsmålet, skal den alltid forvaltes i tråd med det målet som til enhver tid er vedtatt av Stortinget. Solberg-regjeringen har doblet bestanden av ulv sammenlignet med Stortingets bestandsmål. Arbeiderpartiet mener derimot det må bli aktiv forvaltning av rovdyr i rovdyrprioriterte områder når bestandsmål er oppfylt.

 

11. Allemannsretten er noe vi alle verdsetter. Den gir alle tilgang til utmark og rekreasjon, men den er også tuftet på respekt for at arealene du bruker, eies av andre. Glommen Mjøsen mener denne respekten er avgjørende for å unngå sterke og ødeleggende konflikter rundt bruken av arealene. I neste stortingsperiode skal et grunnlovsforslag om å ta allemannsretten inn som en paragraf i Grunnloven behandles. Hva slags betydning mener du dette vil kunne få? Og mener du allemannsretten skal inn i Grunnloven og dermed få en status på samme nivå som eiendomsretten?

Svar: Arbeiderpartiet vil grunnlovsfeste allemannsretten. Grunnlovsfesting vil verne mot raske og tilfeldige endringer av hovedreglene om allmennhetens ferdsels-, oppholds- og høstingsrett.

 

12. Hvis du og ditt parti kommer i posisjon for regjeringsforhandlinger. Hvilke partier ønsker du å samarbeide med? Hvilke er ikke aktuelle? Oppgi gjerne i prioritert rekkefølge.

Svar: Arbeiderpartiet ønsker å danne regjering med Senterpartiet og SV. Det er bare disse to partiene som er aktuelle.