Hopp til innhold

Hva mener de regionale politikerne om forvaltning og bruk av skogressursene? Glommen Mjøsen Skog stilte et knippe stortingskandidater en rekke spørsmål i forkant av høstens valg.

Høyre: Anna Molberg, 1. kandidat i Hedmark,
Kari-Anne Jønnes, 1. kandidat i Oppland,
Hans Olav Sundfør, 2. kandidat i Oppland,
Yngve Sætre, 2. kandidat i Hedmark og
Ingjerd Schou, 1. kandidat Østfold

1. Skognæringen mener skogen som råstoff vil få en sentral rolle i framtiden, og vi har et mål om å utvikle verdiskaping og videreforedling av vår råvare – tømmer – i Norge. På 2000-tallet har vi dessverre gått fra å være netto importør til netto eksportør av tømmer. Verdiskapings- og sysselsettingspotensialet er stort, men det må investeres. Glommen Mjøsen har tatt til orde for skattestimulanser på linje med det oljen har for å få til en slik satsing. Hvilke tiltak vil du prioritere?

Svar: Vi er helt enige i målet om å utvikle mer verdiskaping og videreforedling av skog og tømmer. Høyres viktigste tiltak for å nå dette målet:

  • Vi vil øke satsingen på FOU innenfor skogbruk og utvikle nye forretningsområder.
  • Vi vil vurdere mulige skattestimulanser for skogbruk for å stimulere til ny og økt verdiskaping med skog som råvare.
  • Vi vil forbedre offentlig infrastruktur og stimulere til bygging av flere skogsbilveier, tømmerterminaler og tømmerkaier for å øke næringens konkurransekraft.
  • Vi vil stimulere til mer bruk av tre som byggemateriale.
  • Vi vil øke den årlige avvirkningen til minimum 15 millioner kubikkmeter
  • Vi vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

 

2. Å få mer av tømmertransporten over fra vei til bane vil ha stor betydning for klimaavtrykket. Å satse på jernbane vil kunne redusere antall vogntog betraktelig, og samtidig øke lønnsomheten i norsk skogbruk, uavhengig om tømmeret skal til norsk eller svensk skogindustri. Kongsvingerbanen er Norges viktigste godsbane og den ble erklært overbelastet i 2017. Det må investeres for framtiden. Vil du sørge for at Kongsvingerbanen får nødvendig fokus som den fortjener som Norges desidert viktigste bane for gods ut og inn av landet?

Svar:
Høyre er opptatt av å videreutvikle jernbanenettet i Norge, og har nær doblet jernbanebudsjettene. Dette gjør det mulig å ta tak i de forskjellige jernbanestrekningene. Jernbanenettet er viktig både for godstransport og persontransport. Vi er særlig klar over Kongsvingerbanens betydning for lønnsomheten på massevirke på det sentrale Østlandet det siste tiåret.

Østfold Høyre: Vi er opptatt av Jernbanens betydning både for tømmertransport og annen godstransport. 

Innlandet Høyre: Vi er opptatt av Kongsvingerbanens betydning både for tømmertransport og annen godstransport.  Innlandet Høyre vil prioritere Kongsvingerbanen i fremtidige budsjettprosesser.

 

3. Godspakke Innlandet er i tillegg til kapasitet på Kongsvingerbanen helt sentral for skogbruket på hele Østlandet. Vil du og ditt parti sørge for at Godspakke Innlandet med elektrifisering, terminalutvikling, tilsvinger og møtespor, blir prioritert i de årlige statsbudsjetter?

Svar:
Innlandet Høyre: Ja, Innlandet Høyre vil prioritere Godspakke Innlandet i fremtidige budsjettprosesser.

Østfold Høyre: Ja, Høyre vil prioritere samferdsel herunder fremføring av gods og sikre utvikling og gode arbeidsplasser. 

 

4. Bærekraftig forvaltning av skog, slik vi har i Norge, er en svært viktig del av den langsiktige klimaløsningen. Skognæringen mener også at vi har god kontroll og en positiv utvikling mht biologisk mangfold. Vi har en ressurs som vi kan utnytte mer av enn vi gjør i dag. Er du tilhenger av mer vern eller mer aktiv bruk av ressursen på en bærekraftig måte?

Svar: Høyre er tilhengere av et aktivt og bærekraftig skogbruk, slik vi har hatt i Norge gjennom årtier. Vi ønsker ikke mer vern av skog. Det er viktig å påpeke at vi bør øke avvirkningen for å gjøre skogen til en mer sentral del av det grønne skiftet. Avvirkningen bør økes fra dagens nivå på om lag 11 millioner kubikkmeter til minimum 15 millioner kubikkmeter (dette i tråd med anbefalingene iblant annet Skog 22).

 

5. Mener du frivillig vern av skog er en god ordning som skal videreføres? Fram til i dag har skogbruket framskaffet større areal for vern enn det har vært statlig vilje til å finansiere. Mener du at finansieringen over statsbudsjettet skal økes eller reduseres?

Svar: Ordningen med frivillig vern bør videreføres og satses på fordi det er en fornuftig ordning som tar hensyn til privat eiendomsrett og skogeiernes lokalkunnskap. Finansieringen over statsbudsjettet til frivillig vern bør økes, eller som et minimum holdes på det nivået det er i dag.

 

6. Glommen Mjøsen Skog er med i alliansen for norsk, privat eierskap gjennom Norges Skogeierforbund. Formuesskatt på arbeidende kapital er en skatt som svekker norsk, privat eierskap og går dermed rett inn i debatten rundt nasjonalt eierskap. Glommen Mjøsen Skog er svært opptatt av å videreutvikle et sterkt, lokalt, privat eierskap av skog. Bør formuesskatten økes, holdes på samme nivå som i dag eller reduseres?

Svar: Høyre vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

 

7. Arveavgift – Norsk landbruk preges av familieeierskap med lange tradisjoner gjennom generasjoners eierskap. Diskusjonen rundt arveavgift følges derfor av mange av våre andelseiere med stor interesse. Har dere programvedtatt å gjeninnføre arveavgiften? Om dere ikke har det, hva er din holdning til spørsmålet om arveavgift skal gjeninnføres eller ikke?

Svar: Høyre vil ikke gjeninnføre arveavgiften.

 

8. Skogen skal fylle mange formål. Forventningene til nye produkter og mer råstoff fra skogen er store. GMS er opptatt av aktiv forvaltning og aktive eiere av skogen. Ser du behov for endringer i jord- eller konsesjonslov for å sikre en aktiv forvaltning?

Svar: Ja, jordloven og særlig konsesjonsloven blir ofte en hindring for aktive skogeiere som ønsker utvikling. Høyre vil justere konsesjonslovbestemmelsene for skog for å fremme aktiv forvaltning og aktivt eierskap.

Innlandet Høyre: I Elverum kommune var det nylig en konsesjonssak hvor kommunedirektøren ville sette som vilkår at kjøper måtte videreselge 92 prosent av skogen han ville kjøpe. Denne typen vilkår er urimelige, og konsesjonsloven slik den er nå fremmer ikke privat eiendomsrett og aktivt skogbruk på en god nok måte. 

 

9. Statskog er en stor og viktig aktør i norsk skogbruk, men innen jaktutleie og forvaltning av utmarksarealer er de svært store. Statskog kan sies å være prisstyrende når det gjelder utvikling av jakt som hobby og opplevelse. En videreutvikling av jakt som næring har lenge vært en målsetning for myndighetene. Statskog er imidlertid unntatt fra å betale merverdiavgift (mva), mens private må det. Mener du at en slik forskjellsbehandling av aktører som konkurrerer i samme marked er riktig? Vil du jobbe for at jakt unntas fra mva-plikt for derigjennom å skape balanse?

Svar: Nei, en slik forskjellsbehandling er ikke riktig.
Innlandet Høyre: Vi vil jobbe for en regelendring slik at jakt unntas mva- plikt, eventuelt at Statskog må betale mva.

 

10. Rovvilt/ulv – Ulvesona forutsetter at en svært begrenset del av landet (sona) skal ha ulv. De andre rovviltartene forvaltes også ihht en sonepolitikk. For skogbruket er det spesielt ulv som er belastende, fordi ulven belaster elgstammen hardt og reduserer jaktuttaket. Hva tenker du om dagens «sonepolitikk», rovviltbestand og vedtatte bestandsmål? Ønsker du og ditt parti endringer og skal dagens fastsatte bestandsmål etterleves eller er det et mål for ditt parti å øke eller redusere dem?

Svar: Vi vil redusere den totale rovviltbelastningen betydelig.

Østfold Høyre: Det fremforhandlede ulveforliket skal oppfylles gjennom aktiv forvaltning av ulv, også innenfor sona. Vi mener at bestandsmålet skal regnes som en maksimal bestand. Det er viktig at dette handheves slik at grunneiere kan utvikle sine verdier.

Innlandet Høyre: Vi vil kreve at ulveforliket oppfylles gjennom aktiv forvaltning av ulv, også innenfor sona. Vi mener at bestandsmålet skal regnes som en maksimal bestand, som det skal reguleres ned mot ved overbestand. Vi vil dessuten gjennomføre en nasjonal evaluering av ulvesona.

 

11. Allemannsretten er noe vi alle verdsetter. Den gir alle tilgang til utmark og rekreasjon, men den er også tuftet på respekt for at arealene du bruker, eies av andre. Glommen Mjøsen mener denne respekten er avgjørende for å unngå sterke og ødeleggende konflikter rundt bruken av arealene. I neste stortingsperiode skal et grunnlovsforslag om å ta allemannsretten inn som en paragraf i Grunnloven behandles. Hva slags betydning mener du dette vil kunne få? Og mener du allemannsretten skal inn i Grunnloven og dermed få en status på samme nivå som eiendomsretten?

Svar: Allemannsretten har tjent landet godt, og den fungerer best sammen med en sterk privat eiendomsrett slik vi har hatt i Norge gjennom århundrer. Å endre på det innarbeidede styrkeforholdet mellom allemannsretten og den private eiendomsretten er vi grunnleggende skeptiske til. Vi er også generelt skeptiske til å gjøre endringer i Grunnloven som ikke er strengt nødvendige. Når det er sagt har vi foreløpig ikke konkludert i spørsmålet om allemannsretten bør inn i Grunnloven eller ikke.

 

12. Hvis du og ditt parti kommer i posisjon for regjeringsforhandlinger. Hvilke partier ønsker du å samarbeide med? Hvilke er ikke aktuelle? Oppgi gjerne i prioritert rekkefølge.

Svar: 
Innlandet Høyre:
Høyre ønsker å samarbeide med Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. 

Østfold Høyre: Høyre ønsker å samarbeide med Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet – og de som ønsker løsninger Høyre er opptatt av.