Hopp til innhold

Hva mener de regionale politikerne om forvaltning og bruk av skogressursene? Glommen Mjøsen Skog stilte et knippe stortingskandidater en rekke spørsmål i forkant av høstens valg.

Kjerstin Wøyen Funderud, 2. kandidat Østfold Senterparti 

Marit Knutsdatter Strand, 1. kandidat Oppland Senterparti

1. Skognæringen mener skogen som råstoff vil få en sentral rolle i framtiden, og vi har et mål om å utvikle verdiskaping og videreforedling av vår råvare – tømmer – i Norge. På 2000-tallet har vi dessverre gått fra å være netto importør til netto eksportør av tømmer. Verdiskapings- og sysselsettingspotensialet er stort, men det må investeres. Glommen Mjøsen har tatt til orde for skattestimulanser på linje med det oljen har for å få til en slik satsing. Hvilke tiltak vil du prioritere?

Østfold Sp: Det er et sentralt mål for Senterpartiet å etablere lange verdikjeder innenlands knyttet til våre skogressurser. Senterpartiet går inn for å styrke norsk skogindustri i Norge ved å gi denne industrien bedre rammebetingelser. Det må settes i verk et nasjonalt investeringsprogram for å utvikle et solid nettverk av pilot- og demonstrasjonsanlegg innen skogbasert industri. Det må bli mer lønnsomt å bruke fornybart råstoff som materialer i plast og i kjemisk industri og vi må styrke samarbeidet mellom treindustrien og FoU-miljøene om forskning, innovasjon og kompetanseutvikling. Senterpartiet vil øke støtten til bruk av trekull i ferrolegeringsindustrien og legge til rette for at trematerialer i langt større grad brukes i norsk byggsektor. Offentlig sektor, og særlig staten, må gå foran og legge til rette for at tre blir det foretrukne byggematerialet i offentlige bygg som skal reises.

Oppland Sp: Senterpartiet mener det er uholdbart at vi eksporterer hver tredje tømmerstokk slik som i dag. Vi mener det trengs både skatteincentiver, økt investeringsstøtte gjennom virkemiddelapparatet og ikke minst kapitaltilgang. Senterpartiet vil opprette et grønt investeringsfond med en startkapital på 10 mrd.

 

2. Å få mer av tømmertransporten over fra vei til bane vil ha stor betydning for klimaavtrykket. Å satse på jernbane vil kunne redusere antall vogntog betraktelig, og samtidig øke lønnsomheten i norsk skogbruk, uavhengig om tømmeret skal til norsk eller svensk skogindustri. Kongsvingerbanen er Norges viktigste godsbane og den ble erklært overbelastet i 2017. Det må investeres for framtiden. Vil du sørge for at Kongsvingerbanen får nødvendig fokus som den fortjener som Norges desidert viktigste bane for gods ut og inn av landet?

Østfold Sp: For Senterpartiet er en opprustning av Kongsvingerbanen viktig. Derfor har vi prioritert penger til tiltak på den strekningen i Senterpartiets alternative statsbudsjett. Vi har særlig understreket viktigheten av penger til krysningsspor på Galterud og Bodung. Vi mener også man må følge opp KVU-en fra Jernbanedirektoratet om Kongsvingerbanen og iverksette opprustning av denne både for gods- og persontransport.

Oppland Sp: Senterpartiet har lagt fram et alternativt forslag til regjeringens NTP, der vi foreslo en sterkere satsing på viktige riksveistrekninger, mer penger til fylkesvei og en raskere jernbaneutbygging. Vi vil bygge ut, oppgradere og elektrifisere jernbanen for å sikre at flere reisende og mer gods kan transporteres på jernbanen. Senterpartiets forslag vil gi 2,3 mrd mer til Godspakke Innlandet, tilsvinger og terminaltiltak.

3. Godspakke Innlandet er i tillegg til kapasitet på Kongsvingerbanen helt sentral for skogbruket på hele Østlandet. Vil du og ditt parti sørge for at Godspakke Innlandet med elektrifisering, terminalutvikling, tilsvinger og møtespor, blir prioritert i de årlige statsbudsjetter?

Østfold Sp:  I Senterpartiets alternative forslag til NTP 2022-2033 prioriterte vi Godspakke Innlandet med elektrifisering av Hamar-Elverum-Kongsvinger + tilsving og terminaltiltak. Konkret foreslo vi 2,35 milliarder til disse tiltakene. I tillegg kommer 1 milliard til elektrifisering av resten av Rørosbanen.

Oppland Sp: Ja, disse tiltakene ligger inne i Senterpartiets alternative NTP.

 

4. Bærekraftig forvaltning av skog, slik vi har i Norge, er en svært viktig del av den langsiktige klimaløsningen. Skognæringen mener også at vi har god kontroll og en positiv utvikling mht biologisk mangfold. Vi har en ressurs som vi kan utnytte mer av enn vi gjør i dag. Er du tilhenger av mer vern eller mer aktiv bruk av ressursen på en bærekraftig måte?

Østfold Sp: Senterpartiet er tilhenger av mer aktiv bruk av skogressursen. Vern skal være frivillig. En aktiv skogpolitikk er en jordnær, konkret og billig klimaløsning, som må satses på, samtidig som landets produksjon av fornybare naturressurser øker. Det er store muligheter for offensiv klimainnsats hvis det legges opp til økt avvirkning til optimalt tidspunkt, kombinert med aktiv skogskjøtsel og planting av skog på nye arealer. Skal langsiktige mål om karbonbinding i skog nås må vi raskt komme i gang med ny skogplanting, planteforedling, planting med riktige treslag og riktig tetthet. Vi må drive ungskogpleie, målrettet gjødsling og gjennomføre hogst på riktig tidspunkt.

Oppland Sp: Senterpartiet mener at aktiv bruk av naturressursene er det beste vern. Forvaltning og bærekraftig bruk av skog er kanskje det billigste og mest effektive klimatiltaket vi kan gjøre i Norge. Potensialet er enormt, men det haster med å komme i gang. Senterpartiet vil sette naturen i arbeid for å vinne klimakampen.

 

5. Mener du frivillig vern av skog er en god ordning som skal videreføres? Fram til i dag har skogbruket framskaffet større areal for vern enn det har vært statlig vilje til å finansiere. Mener du at finansieringen over statsbudsjettet skal økes eller reduseres?

Østfold Sp: Senterpartiet mener frivillig vern skal være førende i skogvernet. Frivillig skogvern må ikke føre til ulemper for naboeiendommer som ikke er en del av vernet.

Oppland Sp: Senterpartiet mener frivillig vern skal være førende i skogvernet fordi det er den mest effektive og minst konfliktskapende ordningen på dette feltet. Men Senterpartiet er motstander av et prosentmål for vernet skog i Norge. Skogvern etter naturmangfoldloven innebærer at skogen tas ut av produksjon. For at dette skal være riktig, må verneformålet defineres klart. Det må skje på grunnlag av strengt vitenskapelige kriterier. Senterpartiet har derfor foreslått å kutte i dagens verneordning da vi mener det vernes skog for å nå et kvantitativt mål framfor et kvalitativt.

 

6. Glommen Mjøsen Skog er med i alliansen for norsk, privat eierskap gjennom Norges Skogeierforbund. Formuesskatt på arbeidende kapital er en skatt som svekker norsk, privat eierskap og går dermed rett inn i debatten rundt nasjonalt eierskap. Glommen Mjøsen Skog er svært opptatt av å videreutvikle et sterkt, lokalt, privat eierskap av skog. Bør formuesskatten økes, holdes på samme nivå som i dag eller reduseres?

Østfold Sp: Senterpartiet vil øke bunnfradraget i formueskatten og redusere formuesgrunnlaget for driftsmidler.

Oppland Sp: Senterpartiet vil holde bedriftsbeskatningen på et nivå som bidrar til at bedrifter opprettholder sin virksomhet i Norge, og at mest mulig av overskuddet beholdes i bedriftene. Vi vil øke bunnfradraget i formueskatten og redusere formuesgrunnlaget for driftsmidler.

7. Arveavgift – Norsk landbruk preges av familieeierskap med lange tradisjoner gjennom generasjoners eierskap. Diskusjonen rundt arveavgift følges derfor av mange av våre andelseiere med stor interesse. Har dere programvedtatt å gjeninnføre arveavgiften? Om dere ikke har det, hva er din holdning til spørsmålet om arveavgift skal gjeninnføres eller ikke?

Svar: Senterpartiet vil ikke gjeninnføre arveavgiften.

 

8. Skogen skal fylle mange formål. Forventningene til nye produkter og mer råstoff fra skogen er store. GMS er opptatt av aktiv forvaltning og aktive eiere av skogen. Ser du behov for endringer i jord- eller konsesjonslov for å sikre en aktiv forvaltning?

Østfold Sp: Senterpartiets overordnede mål er å sikre aktivt norsk eierskap av jord- og skogeiendommer. Vi vil videreføre odelsloven og dens grunnlovsvern, opprettholde konsesjonsloven med personlig boplikt og videreføre priskontroll av eiendommer, samt sikre driveplikt for all matjord og gjeninnføre priskontroll på rene skogeiendommer. Både priskontroll, personlig boplikt og driveplikt skal håndheves.

Oppland Sp: Senterpartiet vil sikre norsk eierskap på skogeiendommer gjennom konsesjonslovgivningen. Høsten 2020 fremmet vi forslag om innstramminger i konsesjonsloven og annet lovverk med mål om å styrke det lokale norske eierskapet til skog og grunn i Norge. Vi foreslo også at også salg av aksjeselskap som eier konsesjonspliktig areal, skal kreve konsesjon samt å gjeninnføre priskontroll på rene skogeiendommer, for å sikre spredt eierskap og mulighet for helhetlig forvaltning.

9. Statskog er en stor og viktig aktør i norsk skogbruk, men innen jaktutleie og forvaltning av utmarksarealer er de svært store. Statskog kan sies å være prisstyrende når det gjelder utvikling av jakt som hobby og opplevelse. En videreutvikling av jakt som næring har lenge vært en målsetning for myndighetene. Statskog er imidlertid unntatt fra å betale merverdiavgift (mva), mens private må det. Mener du at en slik forskjellsbehandling av aktører som konkurrerer i samme marked er riktig? Vil du jobbe for at jakt unntas fra mva-plikt for derigjennom å skape balanse?

Oppland Sp: Senterpartiet ønsker å jobbe for å utvikle utmarksnæringene. Vi vil kontinuerlig se på hvilke tiltak som kan bidra stimulerende, men har ikke programfestet mva-fritak.

 

10. Rovvilt/ulv – Ulvesona forutsetter at en svært begrenset del av landet (sona) skal ha ulv. De andre rovviltartene forvaltes også ihht en sonepolitikk. For skogbruket er det spesielt ulv som er belastende, fordi ulven belaster elgstammen hardt og reduserer jaktuttaket. Hva tenker du om dagens «sonepolitikk», rovviltbestand og vedtatte bestandsmål? Ønsker du og ditt parti endringer og skal dagens fastsatte bestandsmål etterleves eller er det et mål for ditt parti å øke eller redusere dem?

Østfold Sp: Senterpartiet arbeider for at folk og næringer ikke blir skadelidende ved norsk rovviltpolitikk. Dagens soneforvaltning tar for lite hensyn til dette. Senterpartiet mener det er for mye ulv i Norge og at det generelle rovdyrtrykket er alt for høyt. Vi vil gjennomgå de norske bestandsmålene med mål om å redusere de og legge til rette for bruk av ressursene skogen og fjellet har å by på i hele Norge. I beiteprioriterte områder, innenfor rovdyrsikre beitegjerder og på innmarksbeite skal det være stående fellingstillatelse på ulv.

Oppland Sp: Senterpartiet vil kontinuerlig arbeide for at folk og næringer ikke blir skadelidende ved norsk rovviltpolitikk. Dagens soneforvaltning tar for lite hensyn til dette.  Vi vil opprettholde utmarksbruk i hele landet. Utmarka brukes til mye mer enn beiting. Rovviltpolitikken må tilpasses lokalbefolkningens trygghet, friluftsliv og lange jakt-, fangst- og sanketradisjoner i utmarka. Jaktinteressene som berøres av rovviltforvaltningen er betydelige. Disse er i dag særlig rammet innenfor ulvesonen. Senterpartiet vil etablere nye rammer og nye, lavere bestandsmål for alle de fire store rovdyrene. Bestandsmål for rovvilt må være faktiske bestandsmål, ikke minimumsmål eller intervaller.

 

11. Allemannsretten er noe vi alle verdsetter. Den gir alle tilgang til utmark og rekreasjon, men den er også tuftet på respekt for at arealene du bruker, eies av andre. Glommen Mjøsen mener denne respekten er avgjørende for å unngå sterke og ødeleggende konflikter rundt bruken av arealene. I neste stortingsperiode skal et grunnlovsforslag om å ta allemannsretten inn som en paragraf i Grunnloven behandles. Hva slags betydning mener du dette vil kunne få? Og mener du allemannsretten skal inn i Grunnloven og dermed få en status på samme nivå som eiendomsretten?

Østfold Sp: Senterpartiet støtter ikke grunnlovfesting av allemannsretten. Allemannsretten er en grunnleggende rettighet, og særlig i strandsonen og andre konfliktsoner trengs det bedre avklaringer enn i dag, men grunnlovfesting er ikke løsningen. Forholdet mellom grunneier og «bruker» bygger på en balansering av rettigheter og plikter. Dette forholdet blir ikke ryddigere av en grunnlovfesting.

 

Oppland Sp: Utmarksareal er en del av produksjonsgrunnlaget i bygdene. Grunneiernes eiendomsrett og forvalteransvar skal ligge fast. Senterpartiet vil verne om allemannsretten og styrke det holdningsskapende arbeidet om hvordan man skal ferdes i naturen. Vi vil sikre grunneiernes og rettighetshavernes interesser opp mot det organiserte og kommersialiserte friluftslivet. Organisert kommersiell virksomhet på en annens grunn er ikke en del av allemannsretten. Grunnlovsforslaget tar Stortingsgruppa stilling til når det skal til behandling i Stortinget.

 

12. Hvis du og ditt parti kommer i posisjon for regjeringsforhandlinger. Hvilke partier ønsker du å samarbeide med? Hvilke er ikke aktuelle? Oppgi gjerne i prioritert rekkefølge.

Svar: Senterpartiet går til valg på en Senterparti/Ap-basert regjering.