Hopp til innhold

Hva mener de regionale politikerne om forvaltning og bruk av skogressursene? Glommen Mjøsen Skog stilte et knippe stortingskandidater en rekke spørsmål i forkant av høstens valg.

Karin Andersen, 1. kandidat SV i Hedmark

1. Skognæringen mener skogen som råstoff vil få en sentral rolle i framtiden, og vi har et mål om å utvikle verdiskaping og videreforedling av vår råvare – tømmer – i Norge. På 2000-tallet har vi dessverre gått fra å være netto importør til netto eksportør av tømmer. Verdiskapings- og sysselsettingspotensialet er stort, men det må investeres. Glommen Mjøsen har tatt til orde for skattestimulanser på linje med det oljen har for å få til en slik satsing. Hvilke tiltak vil du prioritere?

Svar: 
SV er villig til å se både på bedre risikoavlasning, bedre og sterkere innretning på statlige investeringsmidler, forskningsmidler og CO2-prising for å stimulere til å skape arbeidsplasser av norsk råstoff fra skogen. Arbeidsplassene må komme i Norge og i Hedmark/Oppland på våre ressurser. Da er det også viktig å ikke satse på å ta klimakuttene med kortkjøp i EU. Da betaler vi for næringsutvikling og innovasjon der. Kuttene må tas her og staten må bruke sine finansielle muskler for å bidra og reglene for klimakutt må være gode både for å kutte klimagasser og for å presse fram innovasjon. Å få til industriutvikling her forutsetter at klimapolitikken forsterkes kraftig. 

Eksempel på hva SV foreslår er:

  • etablere et BioNova etter modell fra Gassnova, for å støtte oppstart og utvikling av nye, bioteknologiske prosjekt
  • etablere mål og programmer som bidrar til å øke bioøkonomiens andel av industriproduksjonen i Norge vesentlig
  • favorisere biobaserte produkt som er kortreist og inngår i en sirkulær økonomi, for eksempel gjennom økt bruk av tre i statlige bygg

2.  Å få mer av tømmertransporten over fra vei til bane vil ha stor betydning for klimaavtrykket. Å satse på jernbane vil kunne redusere antall vogntog betraktelig, og samtidig øke lønnsomheten i norsk skogbruk, uavhengig om tømmeret skal til norsk eller svensk skogindustri. Kongsvingerbanen er Norges viktigste godsbane og den ble erklært overbelastet i 2017. Det må investeres for framtiden. Vil du sørge for at Kongsvingerbanen får nødvendig fokus som den fortjener som Norges desidert viktigste bane for gods ut og inn av landet?

Svar: Ja, både Kongsvingerbanen, Godspakke Innlandet og elektrifisering på Røros/Solørbanen. Dette har SV foreslått både i krisepakkene og i vårt alternativ til NTP, som eneste parti så vidt jeg kan se. 

 

3. Godspakke Innlandet er i tillegg til kapasitet på Kongsvingerbanen helt sentral for skogbruket på hele Østlandet. Vil du og ditt parti sørge for at Godspakke Innlandet med elektrifisering, terminalutvikling, tilsvinger og møtespor, blir prioritert i de årlige statsbudsjetter?

Svar: Ja, dette har vi foreslått, men dessverre stemmer de andre partiene det ned. SV er helt tydelige på hva vi prioriterer, moderne jernbane og å flytte penger fra gigantiske og ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme motorveier, til gode og trygger bruksveier i distriktene (Fylkesveier, gul midtstripe, ras, skredsikring og bruer).

 

4. Bærekraftig forvaltning av skog, slik vi har i Norge, er en svært viktig del av den langsiktige klimaløsningen. Skognæringen mener også at vi har god kontroll og en positiv utvikling mht biologisk mangfold. Vi har en ressurs som vi kan utnytte mer av enn vi gjør i dag. Er du tilhenger av mer vern eller mer aktiv bruk av ressursen på en bærekraftig måte?

Svar: SV er tilhenger av å verne mer og nå målene for skogvern, først og fremst gjennom frivillig vern. Skogbruk i Norge er bra, men tar ikke nok hensyn til biologisk mangfold. Og det er store volum som eksporteres så først og fremst er det grunn til å sikre videreforedling av den tremasse som tas ut i dag her i landet. Men det er mulig med mer avvirkning også. 

 

5. Mener du frivillig vern av skog er en god ordning som skal videreføres? Fram til i dag har skogbruket framskaffet større areal for vern enn det har vært statlig vilje til å finansiere. Mener du at finansieringen over statsbudsjettet skal økes eller reduseres?

Svar: Frivilling vern er bra og bør økes og forsterkes. Det er viktig at en får vernet ulike biotoper, også produktiv skog. 

 

6. Glommen Mjøsen Skog er med i alliansen for norsk, privat eierskap gjennom Norges Skogeierforbund. Formuesskatt på arbeidende kapital er en skatt som svekker norsk, privat eierskap og går dermed rett inn i debatten rundt nasjonalt eierskap. Glommen Mjøsen Skog er svært opptatt av å videreutvikle et sterkt, lokalt, privat eierskap av skog. Bør formuesskatten økes, holdes på samme nivå som i dag eller reduseres?

Svar: Skatt finansierer velferd og fellesgoder og er nødvendig for å utjevne forskjeller og sikre ressurser til fellesskapet. Med klimaomstilling, uløste oppgaver i velferden og en aldrende befolkning trenger vi i framtida også økte skatteinntekter. Et rettferdig og progressivt skattesystem er, sammen med en koordinert lønnsdannelse, en sterk fagbevegelse og en omfordelende velferdsstat, det viktigste virkemiddelet for å nå målene om små forskjeller og velferd for alle. Formuesskatten bør økes på store formuer. Det er ikke vist noe forskning som viser at formuesskatten hindrer verdiskaping. Eierskapet til norsk skog bør sikres gjennom regelverk som sikrer nasjonalt eierskap til skog og landarealer i Norge. SV foreslår langt rausere ordninger for de som skal starte opp næringsvirksomhet og innovasjon/bedriftsutvikling og mener staten må ta større risiko før bedriftene går godt. Formuesskatten er viktig for at forskjellene ikke skal øke og for finansiering av det fellesskapet/spleiselaget vi må ha for å sikre omstilling til nye grønne næringer. 

 

7. Arveavgift – Norsk landbruk preges av familieeierskap med lange tradisjoner gjennom generasjoners eierskap. Diskusjonen rundt arveavgift følges derfor av mange av våre andelseiere med stor interesse. Har dere programvedtatt å gjeninnføre arveavgiften? Om dere ikke har det, hva er din holdning til spørsmålet om arveavgift skal gjeninnføres eller ikke?

Svar: SV vil innføre avgift på arv med et høyt bunnfradrag og nye trinn for ekstra stor arv.

 

8. Skogen skal fylle mange formål. Forventningene til nye produkter og mer råstoff fra skogen er store. GMS er opptatt av aktiv forvaltning og aktive eiere av skogen. Ser du behov for endringer i jord- eller konsesjonslov for å sikre en aktiv forvaltning?

Svar: SV har ikke vedtak på det, men ønsker aktivt nasjonalt eierskap. 

 

9. Statskog er en stor og viktig aktør i norsk skogbruk, men innen jaktutleie og forvaltning av utmarksarealer er de svært store. Statskog kan sies å være prisstyrende når det gjelder utvikling av jakt som hobby og opplevelse. En videreutvikling av jakt som næring har lenge vært en målsetning for myndighetene. Statskog er imidlertid unntatt fra å betale merverdiavgift (mva), mens private må det. Mener du at en slik forskjellsbehandling av aktører som konkurrerer i samme marked er riktig? Vil du jobbe for at jakt unntas fra mva-plikt for derigjennom å skape balanse?

Svar: – 

10. Rovvilt/ulv – Ulvesona forutsetter at en svært begrenset del av landet (sona) skal ha ulv. De andre rovviltartene forvaltes også i hht en sonepolitikk. For skogbruket er det spesielt ulv som er belastende, fordi ulven belaster elgstammen hardt og reduserer jaktuttaket. Hva tenker du om dagens «sonepolitikk», rovviltbestand og vedtatte bestandsmål? Ønsker du og ditt parti endringer og skal dagens fastsatte bestandsmål etterleves eller er det et mål for ditt parti å øke eller redusere dem?

Svar: SV står på dagens rovdyrforlik og vil videreføre det. 

 

11. Allemannsretten er noe vi alle verdsetter. Den gir alle tilgang til utmark og rekreasjon, men den er også tuftet på respekt for at arealene du bruker, eies av andre. Glommen Mjøsen mener denne respekten er avgjørende for å unngå sterke og ødeleggende konflikter rundt bruken av arealene. I neste stortingsperiode skal et grunnlovsforslag om å ta allemannsretten inn som en paragraf i Grunnloven behandles. Hva slags betydning mener du dette vil kunne få? Og mener du allemannsretten skal inn i Grunnloven og dermed få en status på samme nivå som eiendomsretten?

Svar: Ja, jeg har foreslått at allemannsretten skal inn i grunnloven. Det er en av de viktigste frihetsrettigheter vi har og har formet oss som folk og samfunn. Dette er en umistelig frihet og den er under press, særlig i strandsona. Grunneiere er store brukere av Allemannsretten også. Selvsagt følger det plikter med og det er viktig at alle får god opplæring i dette både hjemme og gjennom skolen og gjennom friluftslivets organisasjoner. Både allmennheten, men også grunneiere må bruke naturen forsiktig og ikke skade. Her er det forbedringspotensial for begge. 

 

12. Hvis du og ditt parti kommer i posisjon for regjeringsforhandlinger. Hvilke partier ønsker du å samarbeide med? Hvilke er ikke aktuelle? Oppgi gjerne i prioritert rekkefølge.

Svar: SV går til valg på å skifte ut dagens regjering og ønsker en flertallsregjering med AP og SP og utelukker ikke samarbeid med noen på venstresiden i norsk politikk. Landet trenger my kurs, vi må minske forskjellene, kutte utslipp og skape nye grønne arbeidsplasser vi kan leve av.