Hopp til innhold

Styret i Mjøsen Skog nedsatte Organisasjonsutvalget i mars 2018. Nå har utvalget avgitt sin enstemmige innstilling, som presenteres på Mjøsen Skogs høstmøte mandag 19. november. Utvalgets forslag bør kunne gjelde også om resultatet av pågående forhandlinger ender med fusjon med Glommen Skog.

Skogeierlag og valgkretser
Utvalget foreslår flere tiltak for å vitalisere lokalorganisasjonen både når det gjelder arbeidsform og struktur.

Møtekveldene i mars med årsmøte i skogeierlaget etterfulgt av møte for de samme andelseierne i valgkretsen, oppfattes som forvirrende og lite inspirerende. Møtene er imidlertid en konsekvens av at det er andelseierne selv som eier Mjøsen Skog. De må ha egne eiermøter i valgkretsen for å utøve eierstyring av Mjøsen Skog. Før omdanningen til andelslag i 2006 var det skogierlagene som eide Mjøsen Skogeierforening. Da var det skogeierlagets årsmøte som ga føringene.

Skogeierområde som del av andelslaget
I dag er det 22 skogeierlag og 22 valgkretser som følger skogeierlagenes grenser. Koordinering skjer gjennom sju skogeieromåder, men disse har i dag en diffus rolle. Utvalget foreslår at skogeierområdet heretter overtar som valgkrets og blir en del av andelslaget. Etter en totalvurdering anbefaler utvalget at dagens inndeling i sju skogeierområder beholdes. Store avstander gjør imidlertid at utvalget mener fagtilbud i det nordligste skogeierområdet i størst mulig grad bør gis parallelt i både Ottadalen og i Lesja-Dovre. 

– Vi har ikke like høy aktivitet i alle deler av lokalorganisasjonen. Ved å gi skogeierområdene en tydelig rolle, vil vi få sterkere eierstyring av Mjøsen Skog. Det vil også skje gjennom å forsterke kontakten mellom skogeierområdets tillitsvalgte og andelslaget styre og administrasjon. I tillegg til sterkere eierstyring tror vi dette vil styrke næringspolitisk slagkraft og gi mer effektiv ressursbruk, sier Siv Sviland Høye. 

Konsekvenser for dagens skogeierlag
– Virksomheten må effektiviseres for ikke å bruke for mye av tømmerstokken til unødvendig dobbeltarbeid. Oppdraget til Mjøsen Skog er å være til for eierne, sier utvalgets leder.  Hun forteller at styret bl.a. har bedt utvalget om å se på skogeierlagsstrukturen. Utvalget har konkludert med at følgende alternativer er aktuelle:

  • Det iverksettes lokale prosesser med sikte på å slå sammen skogeierlagene innenfor de sju skogeierområdene så fort som mulig og seinest innen 5-år.
  • Skogeierlagene oppløses og skogeierlagenes verdier overføres til fond som disponeres av skogeierområdene i løpet av en 10-årsperiode.

– Det er selvsagt det enkelte skogeierlaget som avgjør dette, men utvalget har vurdert begge alternativer som aktuelle, sier Siv Sviland Høye.

Utvalget mener en strukturendring som ender opp med sju skogeierlag er det ene alternativet. Mjøsen Skog bruker i dag relativt mye ressurser på å assistere skogeierlagene. Dersom skogeierlaget skal fortsette som lokalledd, forutsetter utvalget at andelslagets assistanse ved forberedelser til skogeierlagets årsmøte samt regnskapsføring belastes skogeierlaget. 

Dersom skogeierlagene innenfor et skogeierområde velger det andre alternativet, nemlig å oppløses, anbefaler utvalget at skogeierlagenes midler overføres til et fond som skogeierområdets styre disponerer. Da må skogeierområdet overta oppgavene som skogeierlagene i dag løser. Utvalget mener det må være en forutsetning at fondsmidlene etter oppløsningen ikke skal brukes til å dekke ordinær drift av skogeierområdene. 

Styrke næringspolitikken lokalt
Utvalget understreker at det må prioriteres tilstrekkelig ramme til skogeierområdene for oppfølging av lokalt næringspolitisk arbeid. Både antall kommuner som skal følges opp, kommunens urbaniseringsgrad og planprosesser påvirker hvor omfattende det næringspolitiske arbeidet vil være. Utvalget mener det må komme fram i andelslagets vedtekter at dette er oppgaver som andelslaget skal prioritere ressurser til.

Videre prosess
Innstillingen sendes nå ut på høring i lokalorganisasjonen med høringsfrist 25. januar 2019. 

Utvalget
Organisasjonsutvalget har bestått av:

  • Leder: Siv Sviland Høye, nestleder i Mjøsen Skogs styre
  • Medlem: Håvard Syse, leder i Nord-Gudbrandsdalen Skogeierområde
  • Medlem: Jon Grunde Roland, leder i Sør-Gudbrandsdalen Skogeierområde
  • Medlem: Lars Ligaarden, leder i Gjøvik-Toten Skogeierområde
  • Medlem: Helge Hvoslef, leder i Ringsaker Skogeierområde

Kommunikasjonssjef Berit Sanness har vært utvalgets sekretær.