Hopp til innhold
Fra venstre Gunnar A Gundersen, Gudmund Nordtun, Hanne Alstrup Velure, Thomas Breen og Knut Arne Gjems hadde god dialog om skogbruksutdanningen i videregående skole i Innlandet. Foto: Mina Haugli.

Fylkeskommunedirektøren i Innlandet la 12. april 2024 fram forslag om ny skole- og tilbudsstruktur i fylket. Skolested Sønsterud, som tilbyr skogbruk, foreslås nedlagt i to av tre alternativer. I et av alternativene foreslås det å flytte skogbruksutdanningen til nabokommunen Våler, der det fra før er tilbud innenfor tre yrkesfagretninger; bygg- og anleggsteknikk, teknologi- og industrifag og helse- og oppvekstfag.

Øverste ledelse i Innlandet fylkeskommune stilte opp i et møte om saken hjemme hos Knut Arne Gjems i Åsnes. Gjems er skogeier og engasjert i næringen, og velkjent som leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund. I møtet med fylkesordfører og fylkesvaraordfører deltok – i tillegg til Nordtun og Gjems – politisk rådgiver Mina Haugli fra Innlandet Arbeiderparti og skogbruker Gunnar A Gundersen fra Åsnes.

Stort behov for kandidatene

De siste årene har antall elever på VG2 skogbruk på Sønsterud og Lena Valle på Toten ligget på rundt 25-30 elever – drøyt halvparten av disse på Sønsterud.

Nordtun la vekt på at behovet i skognæringen er langt større enn dette.

– Behovet kan trygt sies å være det dobbelte. Da vil det være ille å gjøre grep som svekker tilbudet og gir færre kandidater. Det blir svært krevende for oss som næring, sa Nordtun.

Han pekte også på den betydelige kompetansen som er bygget opp på Sønsterud.

– Det er viktig at den stedlige kompetansen ikke blir forringet. Det vil fort få negative konsekvenser å forsøke å flytte kompetansen langt unna, sa Nordtun.

Han er opptatt av å gi Innlandet fylkeskommune innsikt i hva den spissede skogbruksutdanningen betyr.

– Naturbruk og skogbruk er ikke det samme på mange områder – det er fagutdanningen som betyr noe for oss. Å kjøre skogsmaskin er et omfattende fagfelt, som blant annet omfatter mange hensyn med å ivareta både den viktige tre-ressursen og miljø og biologisk mangfold, poengterer han.

Nordtun legger vekt på at næringen vil ta ansvar ved å gi de som kommer til oss skikkelig opplæring og innfasing.

– Men forut for dette er vi avhengige av at nok kandidater utdannes inn i vår næring, og at de har den nødvendige grunnkunnskapen innenfor faget skogbruk, sier han.

Møtet ga nyttig diskusjon rundt bordet mellom politikerne og representanter fra skogbruket, fra venstre: Mina Haugli, Hanne Alstrup Velure, Thomas Breen, Knut Arne Gjems og Gudmund Nordtun. Foto: Gunnar A Gundersen

God dialog med politikerne

Nordtun er svært glad for at fylkesordfører Thomas Breen og fylkesvaraordfører Hanne Alstrup Velure takket ja til å delta i møtet.

– Vi hadde en veldig god dialog med politikerne. Fra vår side har vi forståelse for at de må gjøre noen grep på grunn av synkende elevtall. Samtidig var de veldig lydhøre for argumenter fra næringen. Det setter vi stor pris på, sier Nordtun.

Innlandet fylkeskommune har nå sendt saken om skolestruktur ut på høring, med frist for høringsinnspill 31. august 2024.