Hopp til innhold

Miljødirektoratet mottok den 28. februar en begjæring fra Norske Skog Saugbrugs om å omgjøre vedtak om CO2-kompensasjon. Direktoratet har avslått begjæringen. Nå har saken havnet på Klima- og miljødepartementets bord. Det betyr at det er mulig å se for seg en politisk vurdering basert på lovverkets intensjon framfor stivbent etterlevelse av en forskrift. Departementet skal nå gjøre en selvstendig vurdering av saken.

– Det er ikke mulig å si nøyaktig hvor lang tid dette vil ta, men saken vil bli prioritert, skriver departementet i en pressemelding.

Dagens CO2-kompensasjon
Dagens CO2-kompensasjonsordning ble etablert i 2013 og gjelder frem til 2020. Formålet med ordningen er å motvirke karbonlekkasje som følge av at elektrisitetsprisene økte da EUs klimakvotesystem ble etablert i 2005. Med karbonlekkasje menes at aktivitet og investeringer flyttes til land utenfor Europa med lavere strømpriser.

CO2-kompensasjonsordningen er en regelstyrt ordning, og vilkårene for kompensasjon følger av forskrift om CO2-kompensasjon. Produksjon med elektrisitetsforbruk som helt eller delvis kan dekkes av langsiktige kraftkontrakter inngått før 2005 tas ikke med i beregningen av kompensasjon. Grunnen til dette er at disse kraftkontraktene ikke hadde noen økt pris som ga risiko for karbonlekkasje. Saugbrugs kvalifiserer for og mottar CO2-kompensasjon, men kompensasjonen blir redusert/avkortet fordi Saugbrugs på skjæringstidspunktet i 2012 hadde tilgang på kraft etter en langsiktig kraftkontrakt. 

Klage fra Norske Skog Sagbrugs
Saugbrugs klaget på vedtaket om CO2-kompensasjon i 2013/2014, men fikk den gangen ikke medhold av Klima- og miljødepartementet. Saugbrugs har nylig bedt myndighetene vurdere saken på nytt (begjæring om omgjøring), basert på nye omstendigheter i saken, nærmere bestemt konkursen i Norske Skogindustrier i 2017.

Avslag i direktoratet
Miljødirektoratet har vurdert omgjøringsbegjæringen fra Saugbrugs, men har kommet til at det ikke er grunnlag for omgjøring. Miljødirektoratet viser til at Norske Skog Saugbrugs pr. 14. mai 2012 hadde en langsiktig kraftkontrakt inngått før 2005, som dekket krafttilgang for hele støtteperioden, og at det da skal skje avkortning i henhold til forskriften.

Miljødirektoratet mener videre at den etterfølgende konkursen ikke gir grunn til å gjøre unntak fra denne regelen. Miljødirektoratet fremhever blant annet behovet for en objektiv skjermingsdato, at forskriften ikke gir rom for løpende skjønnsmessige vurderinger av senere endringer i eierskapssituasjonen og at forskriftens unntaksregel er snever.

Avgjørende at departementet rydder opp
Det er risiko for at Norske Skogs fabrikk i Halden legges ned dersom fabrikken ikke får innvilget CO2-kompensajonen i sin helhet. Skjeve konkurransevilkår gir ikke den konkurransekraften som denne viktige treforedlingsfabrikken i Norge trenger. Saugbrugs mener de taper mellom 60-80 millioner kroner årlig som følge av dagens avkorting.

Konkursen til Norske Skogindustrier i 2017 er et helt nytt element som har kommet inn i bildet siden forrige gang departementet vurderte saken. Vi håper Regjeringen nå rydder opp og løser denne saken raskt.