Hopp til innhold

 

 

I statsråd fredag 22. juni 2018 ble Vinstradalen i Nord-Fron vernet.

Svært viktig elvejuvområde
Det vernede området er på 4157 dekar og utgjør den mest sentrale delen av Vinstra-dalførets svært verdifulle bekkekløftmiljø.

– Dette er et av de viktigste og mest intakte elvejuvområdene i Norge og Europa, med en konsentrasjon av naturverdier som er unik i internasjonal målestokk, sier skogkonsulent Elisabeth Gill i Mjøsen Skog.

24 grunneiere involvert
Vernet av Vinstradalen er gjennomført som en frivillig vern-prosess. Arbeidet med vern i området startet allerede i 2012. Mjøsen Skog har bistått de 24 grunneierne gjennom prosessen, med utforming av verneområde, verneforskrift og forhandlinger om erstatning.

– Dette er det største antall grunneiere vi har jobbet med i en frivillig vern-sak til nå. Det har vært mange dager med befaringer i felt og løpende kontakt med grunneierne gjennom hele prosessen, sier skogkonsulent Elisabeth Gill, som har hatt ansvaret for prosessen på vegne av Mjøsen Skog.

Mjøsen Skog tilrettelegger
For Mjøsen Skog er det viktig å legge til rette for at grunneierne har påvirkning og innflytelse på verneprosessen, at de er med og bestemmer både hvor vernegrensa skal gå og innholdet i verneforskriften. Er grunneierne usikre, legger vi til rette for alternative avgrensninger av verneområdet slik at de får erstatningstilbud for de ulike alternativene. Grunneier skal ha alle kortene på bordet før de inngår en endelig og bindende avtale om vern, sier Gill.

Elisabeth Gill_Mjøsen Skog Foto Anne Mæhlum hovedbilde

Skogkonsulent Elisabeth Gill i Mjøsen Skog har bistått de 24 grunneierne i frivillig vern-prosessen på Vinstra. FOTO: ANNE MÆHLUM

 

Frivillig vern
Frivillig vern av skog vil si at grunneier tilbyr staten skog som fredes som naturreservat etter Naturmangfoldloven. Skogeier får erstatning som skattefri engangsutbetaling for ikke å kunne hogge tømmer, men beholder eiendomsrett, beiterett, jaktrett og fiskerett til arealet.

Mjøsen Skogs rolle i frivillig vern saker er at vi informerer grunneiere om mulighetene som ligger i ordningen. Dersom det er interesse for å starte en verneprosess, bistår Mjøsen Skog som skogsakkyndig for grunneierne, med koordinering av prosessen og forhandlinger om vernebetingelser, dvs. fastsettelse av vernegrense, forskrift og erstatning.

Frivillig vern er den eneste verneformen som Mjøsen Skog anerkjenner. Undersøkelser viser at kvaliteten på arealer som er frivillig vernet er god. Samtidig slipper samfunnet kostbare verneprosesser gjennom rettsvesenet.